Parczew, dnia 08.01.2015 r.


Ogłoszenie
o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia  dla osób
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury
i opieką nad zabytkami w 2015 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2015. roku. 

Stypendia przyznawane są od 2014 roku w oparciu o nowe zasady regulaminowe. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Aplikacja o stypendium odbywa się w jednej z następujących dziedzin:
• muzyka,
• plastyka,
• fotografia, 
• teatr,
• film,
• literatura,
• opieka nad zabytkami. 

Podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium są wyszczególnione w uchwale - regulaminie w sprawie warunków przyznawania stypendiów. Oceny merytorycznej wniosków dokona Komisja powołana przez Zarząd Powiatu w Parczewie, który zatwierdza wyniki jej prac. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie. 

Obowiązujący termin składania wniosków zgodnie z regulaminem upływa 31 stycznia 2015 roku. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia (lub wpływu) wniosku do Starostwa Powiatowego w Parczewie. Wnioski można składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie pokój nr 28 lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Parczewie 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24. Prosimy o dopisek na kopercie:

„Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na 2015 rok” 

Informacje i dokumenty do pobrania: regulamin, wniosek o stypendium, sprawozdanie z realizacji programu stypendium znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiat.parczew.pl.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie tel. 83 355 16 51 lub 83 355 15 90.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik nr 1: regulamin
Załącznik nr 2: wniosek o stypendium
Załącznik nr 3: sprawozdanie
Załącznik nr 4: Oświadczenie


.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.