Parczew, 15.06.2015 r.


Zaproszenie do wzięcia udziału
w IX Sesji Rady Powiatu w Parczewie

Zapraszam do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Powiatu w Parczewie, która rozpocznie się 23 czerwca 2015r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24.

Proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu Nr VIII/2015 z sesji Rady Powiatu.
3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie będących przedstawicielami Rady Powiatu w Parczewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Milanowie, Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Lubelskiego w Lublinie, Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Parczewie w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Milanowie oraz likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej i przeniesienia kształcenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie oraz w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Milanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Milanowie oraz likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Milanowie wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie i przeniesienia kształcenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Milanowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie, ul. Marii Konopnickiej 1.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie.
12. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady nt. spraw bieżących dotyczących Rady Powiatu w Parczewie.
15. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu

Artur Becher.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.