Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
  

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Parczewie - I instancja

Zarządzeniem Nr 19/99 Starosty Powiatu Parczewskiego z dnia 14 grudnia 1999 roku został powołany z dniem 1 stycznia 2000 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie.

Adres:
Powiatowy Zespół
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szpitalna 2a
21-200 Parczew
Tel. 516074208


Podstawa prawna orzecznictwa:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr. 123 poz. 776 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003r. Nr. 139 poz. 1328)
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 roku w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (dz. U. z 2002r. Nr. 17 poz. 162)

Powiatowy Zespół wydaje odpowiednio orzeczenia o:
1. niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia dla celów:
- zasiłku pielęgnacyjnego
- świadczenia pielęgnacyjnego
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z karty parkingowej
- zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (art.5 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych)
- uzyskanie przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze

2. stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów:
- odpowiedniego zatrudnienia
- szkolenia
- uczestnictwa w terapii zajęciowej
- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji(korzystanie z usług socjalnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych)
- korzystania z karty parkingowej
- korzystania ze świadczeń pomocy społecznej
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
- uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego
- zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
- korzystania z innych ulg np. ulga rehabilitacyjna w urzędzie skarbowym.

3. wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy powinna zgłosić się do Powiatowego Zespołu w celu pobrania odpowiedniego wniosku i zaświadczenia lekarskiego. Po wypełnieniu tych dwóch dokumentów, osoba dołącza kopię swojej dokumentacji medycznej leczenia i cały komplet składa w biurze Zespołu. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż miesiąc od dnia jego złożenia. O jego terminie wnioskodawca jest powiadamiany listownie na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wniosek jest rozpatrywany przez skład orzekający, którego członkami są: lekarze, psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi i pracownicy socjalni.

Wniosek o wydanie orzeczenia może też złożyć osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS), ale nie zawiera ono przyczyny niepełnosprawności. Ustalenie charakteru niepełnosprawności pozwoli jej korzystać z ulg i uprawnień przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Aby uzyskać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć do zespołu wypełniony wniosek wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób powyżej 16 roku życia kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i jednym zdjęciem osoby zainteresowanej.

Informujemy,że w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, od dnia 1 stycznia 2010 r. legitymacje osób niepełnosprawnych mogą być wydawane wyłącznie na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe lub wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, informujemy że, osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Dokumenty do pobrania:
Uwaga: wydruk każdego z dokumentów powinien być dwustronny ( dwie strony na jednej kartce)

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia ...
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia ...

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej po 16 roku życia ...
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia ...

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ...
Z życia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.