Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Współpraca z organizacjami pozarządowymi  


21.04.2015 r.

SPRAWOZDANIE
z realizacji w 2014 roku Programu współpracy
Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego

Na podstawie art. 5 a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) przedkładam Radzie Powiatu w Parczewie sprawozdanie z realizacji w 2014 roku programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi.
Rada Powiatu w Parczewie Uchwałą Nr XLIII/211/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku uchwaliła Program współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ...


15.04.2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru podmiotów
realizujących zadania publiczne w dziedzinach
kultura fizyczna i pomoc społeczna
w Powiecie Parczewskim w 2015 r

Na podstawie: art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust 2 i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 30 marca 2015 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 7/38/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku. do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2015 r.
2. Dokonuje się wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie kultury fizycznej i pomocy społecznej - udziela się dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego ...


05.03.2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2015 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2015 roku:

1. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej

z terminem realizacji od 1 kwietnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r., których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały ...
Załączniki: wzór oferty.doc

2. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie.

z terminem realizacji od 1 kwietnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r., których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały ...
Załączniki: wzór oferty.doc

Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2015 r.


05.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji od 1 marca 2015 r. do 16 grudnia 2015 r

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej pod nazwą: Dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie z terminem realizacji od 1 marca 2015 r. do 16 grudnia 2015 r. ogłoszony Uchwałą Nr 6/30/2015 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 20 stycznia 2015 r. w związku z tym, że złożona oferta nie spełnia merytorycznych warunków realizacji zadania wynikających z ogłoszenia o konkursie.
2. Informację o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie ...


05.03.2015 r.

OGŁOSZENIE

w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2015 r.

Zarząd Powiatu w Parczewie przyznaje niżej wymienionym podmiotom środki na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w 2015 r. w następujących dziedzinach ...


21.01.2015 r.

OGŁOSZENIE

o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej i pomocy społecznej roku 2015

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinach kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2015 roku ...
Załącznik do pobrania: Formularz.doc


21.01.2015 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2015 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2015 roku:

1. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym powiatowych igrzysk sportowo-rekreacyjnych

z terminem realizacji od 1 marca 2015 r. do 16 grudnia 2015 r., których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały ...
Załączniki: wzór oferty.doc

2. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie.

z terminem realizacji od 1 marca 2015 r. do 16 grudnia 2015 r., których zasady i tryb określa załącznik do niniejszej uchwały ...
Załączniki: wzór oferty.doc

Termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2015 r.


21.01.2015 r.

Uchwała Nr 6/28/2015
Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego wykazu zadań publicznych Powiatu Parczewskiego powierzonych do realizacji w 2015 roku organizacjom pozarządowym

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt. 2 w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 118 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 8 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku z "Programem współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" przyjętym uchwałą Nr LVI/265/2014 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014 r., poz. 4422) Zarzad Powiatu w Parczewie uchwala co nstepuje ...


21.01.2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU PARCZEWSKIEGO
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015

Jednym z zadań Powiatu jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem.

Program Współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


25.09.2014 r.

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu ”Programu współpracy Powiatu Parczewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015”

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu Współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015."
1. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie uchwały Nr 145/557/2014 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 4 września 2014 roku w sprawie skierowania do konsultacji społecznej „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015 " z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez następujące dziłania ...


10.09.2014 r.

Ogłoszenie w sprawie
skierowania do konsultacji społecznej
”Programu współpracy Powiatu Parczewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015”

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 j.t.) oraz § 3 Uchwały Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r . w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864 ) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1 Kieruje się do konsultacji społecznej ”Program współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ...


15.04.2014 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru podmiotów
realizujących zadania publiczne w dziedzinach
kultura fizyczna w Powiecie Parczewskim w 2014 r

Na podstawie: art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust 2 pkt. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 8 kwietnia 2014 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 122/448/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku. do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2014 r.
2. Dokonuje się wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie kultury fizycznej i pomocy społecznej - udziela się dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego ...


13.03.2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań w dziedzinie
kultury fizycznej w 2014 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej:

1. Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
2. Realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym powiatowych igrzysk sportowo-rekreacyjnych

Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 15 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

Termin składania ofert upływa dnia 4 kwietnia 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.


27.02.2014 r.

Ogłoszenie w sprawie wyboru podmiotów
realizujących zadania publiczne w dziedzinach
kultura fizyczna i pomoc społeczna
w Powiecie Parczewskim w 2014 r

Na podstawie: art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust 2 pkt. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 12 i 17 lutego 2014 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 122/448/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku. do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2014 r.
2. Dokonuje się wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie kultury fizycznej i pomocy społecznej - udziela się dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego ...


13.01.2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2014 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2014 roku:

1. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym powiatowych igrzysk sportowo-rekreacyjnych
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 25 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

2. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi 30 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

Termin składania ofert upływa dnia 4 lutego 2014 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.


PROGRAM WSPÓŁPRACY
POWIATU PARCZEWSKIEGO
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014

Jednym z zadań Powiatu jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem.

Program Współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014


USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 

Dz.U.2010.234.1536 z poóź. zm. - plik do pobrania


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania


Dz.U.2011.6.25 - plik do pobrania
Wzór sprawozdania - plik do pobrania


30.04.2013 r.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2013 roku


  Na podstawie: art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 88/336/2013 z dnia 15 marca 2013 roku do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2013 r. ...

29.03.2013 r.

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2013 roku


  Na podstawie: art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:
1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 26 marca 2013 r. powołanej przez Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 88/336/2013 z dnia 15 marca 2013 roku. do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej w 2013 r. ...

22.02.2013 r.

Ogłoszenie naboru do programu
"Działaj Lokalnie"


 Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców?
Potrafisz skutecznie pozyskiwać środki finansowe na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności?
Chcesz wspierać aktywność mieszkańców swojej społeczności i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie?
Zgłoś się do konkursu „Działaj Lokalnie VIII”, w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki Działaj Lokalnie. Do 12 marca 2013 czekamy na zgłoszenia. Pełna dokumentacja o konkursie znajduje się na stronie www.dzialajlokalnie.pl. ...

Załączniki: wniosek dla kandydatów ODL.doc

 

16.11.2012 r.

"Więcej i lepiej"
– wsparcie NGO w województwie lubelskim
poprzez działalność Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
- szkolenia  Zgodnie z uchwałą Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniu 22 października 2012 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ...


09.11.2012 r.

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013”

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie Projekt Programu Współpracy Powiatu Parczewskiego na 2013 r ...

08.10.2012 r.

Ogłoszenie
Zarządy Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych
Powiatu Parczewskiego

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami)

Zapraszamy do składanie uwag do programu:
- pocztą elektroniczną - e-mail: oswiata@parczew.pl lub powiat@parczew.pl.
- faksem na numer: 83 355 06 73
- listownie: Starostwo Powiatowe w Parczewie , 21-200 Parczew ul. Warszawska 24
- udział w konsultacjach społecznych
Konsultacje odbędą się 22 października 2012 roku /poniedziałek / o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie ul. Bema 2. Propozycje do programu mogą wnosić osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Po publicznej debacie projekt wraz z uwagami skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu w Parczewie celem przyjęcia stosownej uchwały. Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 22 października 2012r.

Załączniki:
Projekt Programu Współpracy Powiatu Parczewskiego na 2013 r ...
Formularz uwag do projektu Programu Współpracy Powiatu Parczewskiego na 2013 r ...

30.07.2012 r.

Zaproszenie do współpracy przy tworzeniu
Przewodnika Powiatowego po organizacjach
pozarządowych województwa lubelskiego

W związku z informacją, jaką otrzymaliśmy od Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy", w ramach aktualnie realizowanego projektu „Centrum Organizacji Pozarządowych Domu Europy", zapraszamy do współpracy przy tworzeniu Przewodnika Powiatowego po organizacjach pozarządowych województwa lubelskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.
Przewodnik Powiatowy zawierać będzie rozbudowaną bazę organizacji pozarządowych z danymi teleadresowymi i opisem działalności organizacji z terenu każdego powiatu naszego województwa. Głównym celem powstania przewodnika jest promocja i konsolidacja środowiska 3 sektora.

Planowany termin wydania publikacji: lipiec - sierpień. Zamieszczenie informacji w Przewodniku Powiatowym jest bezpłatne.

Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza i odesłania w możliwie szybkim czasie na adres przewodnik.ngo@Rmail.com W temacie proszę wpisać nazwę powiatu, w którym działa organizacja.

Wersja elektroniczna kwestionariusza do pobrania znajduje się na stronie internetowej www.parezew.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe".

03.04.2012 r.

Uchwała Nr 55/208/2012
Zarządu Powiatu w Parczewie
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu komisji do rozpatrywania i oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz wyboru ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej.

Na podstawie: art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:
                                               § 1
1. Zatwierdza się protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 23 marca 2012 roku powołanej przez Zarząd Powiatu w Parczewie uchwałą Nr 51/187/2012 z dnia 15 lutego 2012 roku. do rozpatrywania i oceny ofert organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie w 2012 r. realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej.
2. Dokonuje się wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i pomocy społecznej i udziela się dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Treść załącznika, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Starostwa Powiatowego w Parczewie oraz na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego ...

02.03.2012 r.

Informacja

Lubelska Fundacja Rozwoju informuje, że rozpoczęła realizację projektu w ramach którego oferuje bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe dla instytucji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń i fundacji). Projekt obejmuje swoim zasięgiem całe woj. lubelskie. Usługi świadczone są w 6 lokalnych centrach. Więcej informacji w załącznikach oraz na stronie www.lfr.lublin.pl.

Dane do kontaktu:
Grażyna Sowińska
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Parczewie
ul. Plac Wolności 7, 21 - 200 Parczew
tel./fax 083 355 09 53; e- mail: parczew@lfr.lublin.pl 
poniedziałki i środy 10.00-15.00
oraz dodatkowo:
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Lubartowie
ul. Cmentarna 10, 21 - 100 Lubartów tel./fax 081 855 14 20;
e- mail: lubartow@lfr.lublin.pl

01.03.2012 r.

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2012 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2012 roku:

1. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 25 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

2. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi 25 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

Termin składania ofert upływa dnia 22 marca 2012 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie w zakładce ogłoszenia lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

02.03.2012 r.

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych z terenu powiatów parczewskiego i włodawskiego

W ramach projektu przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymają wsparcie informacyjne, szkoleniowe, doradcze, techniczne oraz tutoring – wszystkie usługi świadczone będą w Lokalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (LCIiWOP) w Parczewie ...


29.02.2012 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji w 2012 roku zadań publicznych
Powiatu Parczewskiego

W oparciu o art. 18a ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z poźn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza , że unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz pomocy społecznej ...

13.01.2012 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
realizowanych w 2012 roku

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2012 roku:

1. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 25 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

2. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie. Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi 25 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.doc

Termin składania ofert upływa dnia 7 lutego 2012 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie w zakładce ogłoszenia lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.