Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia Parczewska



CZYTAJ ON-LINE >>







e-podróżnik


                  
Walory turystyczne powiatu

Obszar Powiatu Parczewskiego wyróżnia się niezwykłymi walorami krajobrazowymi. Niemal 16,5% powierzchni powiatu stanowią obszary chronionego krajobrazu i pomniki przyrody. Ochrona środowiska przejawia się poprzez tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, otulin. Na południu powiatu znajduje się część Poleskiego Parku Narodowego, który obejmuje rozległe obszary łąk, lasotundry i torfowisk.

Teren ten charakteryzuje się ponadto dużym zalesieniem (24% ogółu powierzchni) oraz licznymi zbiornikami wodnymi należącymi do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Ze względu na czyste środowisko i mało przekształcony krajobraz, w powiecie panują dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji oraz produkcji zdrowej żywności.
Na terenie powiatu znajduje się wiele miejsc godnych polecenia zwiedzającym.

Wspaniałe warunki stwarzają zróżnicowane pod względem przyrodniczym Lasy Parczewskie, po których można wędrować Szlakiem Partyzanckim (kolor czerwony) i Szlakiem Leśnym (kolor zielony).

Kolejnym ciekawym miejscem są lasy w gminie Milanów, obfitujące w jagody, grzyby oraz zwierzynę łowną. Szczególną atrakcją jest rezerwat "Czarny Las", obejmujący fragmenty wielogatunkowego lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia z rzadkimi, chronionymi gatunkami roślin. Drzewostan rezerwatu charakteryzuje znaczna ilość drzew o rozmiarach zbliżonych do rozmiarów drzew pomnikowych. Rezerwat otaczają podmokłe łąki i torfowiska.

Doskonałe warunki łowieckie panują także w lasach gminy Podedwórze, gdzie można spotkać łosie, jelenie, sarny, a także dziki, piżmaki i dzikie ptactwo wodne. Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "Warzewo", w którym jest wykształconych 14 typów zbiorowisk roślinnych. Ponadto występują tu płytkie, rozległe powierzchnie nasłonecznionej wody, stwarzające dogodne warunki lęgowe dla wielu interesujących gatunków ptaków. Natomiast w Hołownie (gm. Podedwórze) znajduje się jeden z dwóch w Polsce magazynów odwiertów geologicznych.

Wyjątkowo wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi charakteryzuje się gmina Sosnowica. Wpływa na to mozaikowy układ terenów bagiennych, wodnych, torfowiskowych i leśnych, a także niezwykłe bogactwo flory i fauny. Najbardziej wartościowe przyrodniczo tereny gminy objęto ochroną w formie Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCH). Na terenie tejże gminy, ESOCH tworzą: Poleski Park Narodowy, Poleski Park Krajobrazowy, Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu. Uzupełniają go rezerwaty przyrody, pomniki przyrody i parki podworskie. Obszary podlegające ochronie prawnej zajmują ponad 68 % powierzchni gminy.

Poleski Park Narodowy obejmuje unikalny w skali kraju krajobraz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego z dużym udziałem terenów wodno-torfowiskowych i leśnych. Obszar parku przypomina miniaturę europejskiej tundry i lasotundry. Poleski Park Krajobrazowy utworzony w 1983 r. obejmuje cenne przyrodniczo obszary leżące wokół PPN, tworząc kilka enklaw pełniących funkcje ochronną w stosunku do PPN. Najcenniejszy przyrodniczo teren stanowią: rejon Jeziora Czarnego z rezerwatem przyrody, jezioro Skomelno, kompleks stawów sosnowickich i okolice jeziora Zagłębocze.

Ochronie ścisłej podlega torfowisko wysokie położone przy południowym brzegu Jeziora Czarnego. Bogata jest fauna rezerwatu. Spotyka się żurawia, bociana czarnego, trzmielojada, perkoza dwuczubego. Przez Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie prowadzi Szlak Pojezierzy Północny (kolor niebieski).
Na uwagę zasługuje także zespół kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Milanowie. Składa się on z kościoła wzniesionego w latach 1858-61 przez architekta Henryka Marconiego oraz XIX-wiecznych budynków plebanii, szpitala (obecnie ośrodek zdrowia) i pralni szpitalnej (obecnie budynek mieszkalny). Kościół został wzniesiony w stylu neoklasycystycznym.

Część lasów gminy o łącznej powierzchni 684,42 ha uznano za lasy ochronne grupy pierwszej (lasy masowego wypoczynku i turystyki). Przy wyjątkowo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, dużej ilości jezior i lasów gmina Sosnowica posiada bardzo dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Przez gminę Sosnowica prowadzi czarny szlak turystyczny "Nałęcz". Niezwykle atrakcyjna jest ścieżka przyrodnicza "Perehod" wiodąca do schronu ornitologicznego. Spotkać tu można ponad 150 gatunków ptaków np. wodniczkę, gęś gęgawą, bąka, żurawia, bociana czarnego, orła bielika.






































































Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
























 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.