Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Strategie i programy  

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala co następuje :

Przyjmuje się „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2013-2015"" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/150/2012 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 28 grudnia 2012 r.-„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim na lata 2013-2015"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) Rada Powiatu, uchwala co następuje  :

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastepczej w Powiecie Parczewskim na lata 2012-2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/133/2012 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 31 października 2012 r. - „Powiatowy Program Pieczy Zastepczej w Powiecie Parczewskim na lata 2012-2014"

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Uchwala się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

Załącznik do Uchwały Nr XV/66/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 plik źródłowy

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i art. 12 pkt. 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592. z późn. zm.) oraz art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), Rada Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:
Przyjmuje się „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2008-2015", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały

Załącznik do Uchwały Nr XXV/138/2008 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 05 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Parczewskim na lata 2008-2015" plik źródłowy

Na podstawie art. 12 pkt 11 ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2008 - 2015" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/107/2008 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 21 kwietnia 2008 r.-Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2008 - 2015 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 12, pkt. 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U z 2001 nr 142, poz. 1592 z późn. zm./, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach /Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zm./ oraz statutu powiatu parczewskiego Rada Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Uchwala się:
1) „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Parczewskiego na lata 2004-2014" - stanowiący załącznik nr 1 do UCHWAŁY nr XXVII/130/2005 RADY POWIATU w PARCZEWIE z dnia 30 marca 2005 r. 

2) „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Parczewskiego na lata 2004-2014" i - stanowiący załącznik nr 2 do UCHWAŁY nr XXVII/130/2005 RADY POWIATU w PARCZEWIE z dnia 30 marca 2005 r.

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.