Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Rada Społeczna
 ds.Osób Niepełnospraw.
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Powiatowa Rada Społeczna ds. Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 44b i art.44c ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) zarządzam co nastepuje:

Powołuję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję w latach 2011 -2015 w następującym składzie:

1. Józef Aftyka - Przedstawiciel Gminy Milanów
2. Antoni Cupryn - Polski Związek Niewidomych -
    Okręg Lubelski, Koło w Parczewie
3. Agnieszka Edyta Czuryło- Caritas Diecezji Siedleckiej,
    Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie
4. Wiesława Nazarewicz - Łukaszczuk - Przedstawiciel Gminy
    Siemień
5. Michał Saweczko -Przedstawiciel Powiatu Parczewskiego


Uchwała Nr 31/2015 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 24.02.2015 r. w sprawie wyboru Sekretarza Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych utworzonej przy Staroście Parczewskim w kolejnym roku kalendarzowym kadencji 2011-2015

Uchwała Nr 30/2015 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 24.02.2015 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych utworzonej przy Staroście Parczewskim w kolejnym roku kalendarzowym kadencji 2011-2015

Uchwała Nr 29/2015 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 24.02.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych utworzonej przy Staroście Parczewskim w kolejnym roku kalendarzowym kadencji 2011-2015

Uchwała Nr 28/2015 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 24.02.2015 r. w sprawie zaopiniownia projektu podziału środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2015 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).

Uchwała Nr 27/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 08.12.2014 r. w sprawie zaopiniownia projektu zmian w podziale środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2014 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).

Uchwała Nr 26/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.10.2014 r. w sprawie zaopiniownia projektu zmian w podziale środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2014 r., zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z póź. zm.).

Uchwała Nr 25/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 18.03.2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w regionie w ramach "Programu wyrównania różnic miedzy regionami II" - obszaru B

Uchwała Nr 24/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 18.03.2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w regionie w ramach "Programu wyrównania różnic miedzy regionami II" - obszaru B

Uchwała Nr 23/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 18.03.2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Parczewskiego w ramach "Programu wyrównania różnic miedzy regionami II" - obszaru G

Uchwała Nr 22/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 24.02.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu podziału środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2014 r., zgodnie z ustawą z dnia27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 roku, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Uchwała Nr 21/2014 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 24.02.2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Parczewskiegow ramach "Programu wyrównania różnic miedzy regionami II" obszar D. Projekt dotyczy likwidacji barier transportowych tj. zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

Uchwała Nr 20/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 27.11.2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w podziale środków finansowycvh PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Uchwała Nr 19/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 16.10.2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w podziale środków finansowycvh PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Uchwała Nr 18/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.04.2013 r. w sprawie wydania opini dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu Powioatu Parczewskiego w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" obszar D. Projekt dotyczy likwidacji barier transportowych i zakupu fabrycznie nowego samochodu do przewozu na zajęcia do Warsztatu Terapii Zajeciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie

Uchwała Nr 17/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.04.2013 r. w sprawie wyboru Sekretarza Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych utworzonej przy Staroście Parczewskim w kolejnym roku kalendarzowym kadencji 2011 - 2015

Uchwała Nr 16/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.04.2013 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych utworzonej przy Staroście Parczewskim w kolejnym roku kalendarzowym kadencji 2011 - 2015

Uchwała Nr 15/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.04.2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych utworzonej przy Staroście Parczewskim w kolejnym roku kalendarzowym kadencji 2011 - 2015

Uchwała Nr 14/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.04.2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych w regionie w ramach "Programu wyrównania różnic miedzy regionami II" - obszaru B

Uchwała Nr 13/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 09.04.2013 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Parczewskiego w ramach "Programu wyrównania różnic miedzy regionami II" - obszaru G

Uchwała Nr 12/2013 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 19.02.2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu podziału środków finansowych PFRON przypadających na realizację zadań przez Powiat Parczewski w 2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011 roku).

Uchwała Nr 11/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 10.12.2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w podziale środków finansowych PFRON realizacji zadań przez Powiat Parczewski zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127, poz. 721 z 2011 roku).

Uchwała Nr 10/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 01.08.2012 r. w sprawie wydania opini dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych  z terenu Powiatu Parczewskiego w ramach programu wyrównania szans miedzy regionami II obszaru G

Uchwała Nr 9/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 26.07.2012 r. w sprawie wydania opini dotyczącej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób z terenu gminy Parczew w ramach programu wyrównania szans miedzy regionami II

Uchwała Nr 8/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 26.07.2012 r. w sprawie uchylenia w całości uchwały 7/2012 z dnia 11.07.2012 z powodu błedów formalnych

Uchwała Nr 7/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 11.07.2012 r. w sprawie wydania opinii dotyczacej znaczenia realizacji projektu dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych z terenu gminy Parczew w ramach programu wyrównania szans między regionami II

Uchwała Nr 6/2012 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 08.06.2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w podziale środków finansowych PFRON realizacji zadań przez Powiat Parczewski zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 17, poz. 92 z 2008 roku.)

Uchwała Nr 5/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 23.03.2012 r. w sprawie zaopiniowania projektu zmian w podziale środków finansowych PFRON realizacji zadań przez Powiat Parczewski zgodnie z ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 92 z 2008 r.)

Uchwała Nr 4/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 15.12.2011 r. w sprawie zaopiniowania zmian w podziale środków finansowych PFRON realizacji zadań przez Powiat Parczewski zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniuniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 92 z 2008 r.)


Uchwała Nr 3/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 12.12.2011 r. w sprawie wuboru Sekretarza Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 2/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 12.12.2011 r. w sprawie wuboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uchwała Nr 1/2011 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Parczewskim z dn. 12.12.2011 r. w sprawie wuboru Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Parczewskiego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób NiepełnosprawnychZ żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.