Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Projekty współfinansowane z UE

UWAGA UCZNIOWIE !

Komunikat w sprawie „stypendiów unijnych"
dla uczniów w roku szkolnym 2007/2008.

Zmianie ulegają również kryteria przyznawania pomocy stypendialnej dla uczniów. Bezpośrednio z pomocy będą mogli skorzystać szczególnie uzdolnieni (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których trudna sytuacja materialna stanowi przeszkodę w rozwoju edukacyjnym. System, według którego przyznawane będzie wsparcie, zostanie szczegółowo opracowany przez Urząd Marszałkowski, na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb regionu.

System ten będzie spełniał następujące warunki:

- wsparciem zostaną objęci uczniowie najzdolniejsi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
- priorytetowo mają być traktowani uczniowie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, co jednak nie oznacza braku wsparcia dla uczniów uzdolnionych w innych dziedzinach;
- Urząd Marszałkowski określi wysokość wsparcia, szczegółowe kryteria oraz system przyznawania świadczeń.

Ponadto Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że obecnie nie są jeszcze znane terminy składania wniosków o przyznanie stypendiów. Nie są też znane kryteria i zasady ich przyznawania.

O szczegółowych kryteriach, terminach i miejscu składania wniosków oraz zasadach przyznawania stypendiów będziemy informować w prasie lokalnej, szkołach oraz na stronie internetowej Starostwa. Prosimy o uważne śledzenie ukazujących się wiadomości.

UWAGA STUDENCI !

W nowym okresie programowania 2007-2013
dość istotnym zmianom ulegną zasady
udzielania stypendiów studentom.

Pomoc stypendialna kierowana do studentów obejmie osoby podejmujące kształcenie na kierunkach SMT (studia matematyczno-przyrodnicze i techniczne) Jako kluczowych dla gospodarki opartej na wiedzy, dlatego też nie będzie wdrażana na poziomie regionalnym, lecz na poziomie centralnym, w ramach Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działania 4.1 „ Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego" i Poddziałania 4.1.2 „ Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy -projekty systemowe". Procedura systemowa polega na dofinansowaniu realizacji zadań publicznych przez organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych.

Tak więc Starostwo Powiatowe nie jest instytucją zaangażowaną w przekazywanie tych środków. Instytucją odpowiedzialną za przygotowanie wytycznych i zasad korzystania z pomocy stypendialnej jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego :

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Spraw Studentów i Doktorantów
AL Szucha 25 00-529 Warszawa
Tel. 022 628 93 29,522 43 41
Fax 022 522 43 40
Email: sekretariat.dss@mnisw.gov.pl


Wsparcie finansowe uzyskane przez Powiat Parczewski 

z EFS w ramach ZPORR

W ramach Priorytetu 2 , Działanie 2.2 ZPORR w 2004 r. Powiat Parczewski otrzymał środki finansowe na zadanie pn „Stypendia dla młodzieży- szansa na maturę, szansa na lepszy start”. W ramach tego działania stypendia otrzymało 433 uczniów z obszarów wiejskich, ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu parczewskiego. Krajowy wkład publiczny- 138343,5 PLN, tj.31,95% Środki finansowe z EFS- 294656,5 PLN, tj. 68,05% 5.

  W ramach porozumienia z 09.08.2004 r. pomiędzy powiatami województwa lubelskiego w sprawie przygotowania i realizacji projektu stypendia dla studentów w ramach wdrażania ZPORR- Priorytet 2, Działanie 2.2 Powiat Parczewski uzyskał wsparcie finansowe na realizacje projektu pn. „EUROSTUDENT- program Stypendialny dla Województwa Lubelskiego 2004-2005”. W ramach tego programu stypendia otrzymało 45 studentów z obszarów wiejskich, z terenu powiatu Parczewskiego.


Projekty stypendialne
Powiatu Parczewskiego (2006/2007)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2006/2007 ...

Informacje dotyczące stypendiów dla studentów ...

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium dla studentów

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMOŻLIWIAJĄCYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI, W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 ...


Informacje dotyczące stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia 

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.