Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


               
                               20.03.2015 r.  

ZAWIADOMIENIE
o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze


 Zgodnie z art. 105 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 3 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze złożonym przez większość właścicieli gospodarstw rolnych położonych na projektowanym obszarze scalenia wnioskiem o wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania scaleniowego gruntów wsi Piechy i część Opola gm. Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2015 roku o godz. 09:00 w świetlicy OSP w miejscowości Opole gm. Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i część Opola ...

OGŁOSZENIA                                 13.02.2015 r.  

OGŁOSZENIE 
ZARZĄDU POWIATU
z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia
trzeciego przetarguustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanych nieruchomości

 Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518, z późn. zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje ...

                               12.02.2015 r.  

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm./ Starosta Parczewski zawiadamia, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego zadania inwestycyjnego p.n,: „Przebudowa grobli i budowli Zbiornika Mosty - Etap II w km 0+000 - 2+080 i 5+270 - 8+040 i czaszy zbiornika", gm. Podedwórze.
   W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z Operatem wodnoprawnym wyłożone są do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Parczewie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 36/. Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 23 lutego 2015 roku.

                               21.01.2015 r.  

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm./ Starosta Parczewski zawiadamia, że na wniosek Krzysztofa Sławińskiego występującego w imieniu firmy : „Dro - Koncept Biuro Projektów Drogowych Krzysztof Sławiński" ul. F. Araszkiewicza 88, 20-824 Lublin działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- przebudowę przepustów na drodze powiatowej nr 1557L w km 0+773,0; 3+798,3; 9+015,0; 9+416,0; 12+303,0
- wykonanie wylotów ścieków w km : 0+018,3; 0+055,0; 0+590,4; 0+591,9; 12+301,5; 12+304,0,
- wprowadzenie ścieków do ziemi z rowów krytych w km: 0+018,3; 0+055,0; 0+590,4; 0+591,9; 12+301,5; 12+304,0,
- odbudowę istniejących rowów przydrożnych od km 0+591,91 do km 0+773,0; od km 7+330 do km 8+026; od km 9+015 do km 9+416,
- wprowadzenie ścieków do ziemi z odbudowanych rowów przydrożnych w km 0+773,0; 7+784; 7+786; 7+788; 7+790; 9+015; 9+416; 9+417; 12+01
W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z Operatem wodnoprawnym wyłożone są do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Parczewie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 36/. Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 30 stycznia 2015 roku.

                               11.12.2014 r.  

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 gradnia 2014 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm./ Starosta Parczewski zawiadamia, że na wniosek Gospodarstwo Rybackie Jedlanka Józef Wielgosz zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z Kanału Wieprz Krzna dla potrzeb stawów rybnych Jedlanka.
  W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z Operatem wodnoprawnym wyłożone są do publicznego wglądu w Starostwie Powiatowym w Parczewie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
  Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 30 grudnia 2014 roku.

                               11.12.2014 r.  

INFORMACJA STAROSTY PARCZEWSKIEGO
z dnia 22 gradnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia operatu
ewidencji gruntów i budynków


• obrębu ewidencyjnego 0009-0kalew, jedn. ewidencyjna Milanów pow. parczewsid,
• obrębu ewidencyjnego 0017-Uhnin, jedn. ewidencyjna Dębowa Kłoda pow. parczewski.


Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989. - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2010 r. Nr.l93, poz. 1287 z późn. zm. ) informuję, że projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków:
• obrębu ewidencyjnego 0009-0kalew, jedn. ewidencyjna Milanów pow. parczewski,
• obrębu ewidencyjnego 0017-Uhnin, jedn. ewidencyjna Dębowa Kłoda pow. Parczewski,
wyłożony do wglądu zainteresowanych w dniach od 1 do 19 grudnia 2014 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków ...

                               11.12.2014 r.  

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. 2012.145 ze zm./ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Przewłoka gmina Parczew.
  W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z Operatem wodnoprawnym oraz Dokumentacją hydrogeologiczną wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
   Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 15 grudnia 2014 roku.

                               27.11.2014 r.  

Obwieszczenie Starosty Parczewskiego


  Działając na podstawie art. 48 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonego planu urządzenia lasu, sporządzonego dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Parczew - z okresem obowiązywania od stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. ...

                               18.11.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na zbycie niezabudowanych nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Parczewskiego


  Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2014, poz. 518 z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje ...

                               12.09.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej
własność Powiatu Parczewskiego


  Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2014, poz. 518 z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LI/243/2014 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje ...

                               10.09.2014 r.  

Ogłoszenie w sprawie
skierowania do konsultacji społecznej
”Programu współpracy Powiatu Parczewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015”


Napodstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013, poz. 595, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 j.t.) oraz § 3 Uchwały Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r . w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864 ) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

§ 1 Kieruje się do konsultacji społecznej ”Program współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały ...

                               05.09.2014 r.  

Ogłoszenie w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonych do dzierżawy


 Na podstawie art. 25b oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014r., poz. 518 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje
§ 1 Postanawia się sporządzić wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 zamieszczając go na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie, Urzędzie Gminy Sosnowica na okres 21 dni tj. od dnia 9 września do dnia 1 października 2014 r. oraz informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.parczew.pl ...

                               14.08.2014 r.  

ZAWIADOMIENIE
o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole


 Zgodnie z art. 23, 24 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole i zapoznania uczestników scalenia z warunkami objęcia w posiadanie nowowydzielonych gruntów w wyniku scalenia.
Okazanie projektu scalenia wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się w dniach 28 – 29 sierpnia 2014 roku w świetlicy we wsi Opole w godz. 09:00 – 15:00. ...

                               06.08.2014 r.  

ZAWIADOMIENIE
o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole


  W związku ze scaleniem gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gm. Podedwórze, zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole w sprawie omówienia propozycji projektu scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole ...

                               04.08.2014 r.  

POSTANOWIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


  Na podstawie art. 61 § 1i 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 ze zm. ), art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz.U z 1963 poz. 169 ze zm.) postanawiam wszcząć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Opole gm. Podedwórze ...

                               24.07.2014 r.  

Ogłoszenie
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonych do sprzedaży


  Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518) w związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2014 r. Nr LI/234/2014 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje.
§ 1 Postanawia się sporządzić wykaz dla nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w mieście Parczewie wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2 Podaje się do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w § 1 zamieszczając go na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie i Urzędzie Miejskim w Parczewie na okres 21 dni tj. od dnia 29 lipca 2014 do dnia 20 sierpnia 2014 r. oraz informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.parczew.pl ...

                               17.07.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu dot. wszczęcia postępowania
administracyjnego w sprawie ustalenia  wykazu udziału
we wspólnocie gruntowej wsi Opole gm. Podedwórze


  Starosta Parczewski zawiadamia, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku o godz. 09:00 w świetlicy OSP w miejscowości Opole gm. Podedwórze odbędzie się zebranie zainteresowanych w sprawie odczytania postanowienia Starosty Parczewskiego z dnia 14.07.2014 roku znak GN-III.6625.1.01.2014.MK1 dotyczącego wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Opole gm. Podedwórze
Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzje w sprawach ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej podaje się do wiadomości w sposób przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza się je przez wywieszenie.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

Starosta Parczewski
Waldemar Wezgraj                               04.07.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych
w mieście Parczewie


  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518, z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje ...

                               04.07.2014 r.  

Ogłoszenie w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu nieruchomosci niezabudowanej


   Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518) w związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2011 r. Nr XV/64/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje ...

                               04.07.2014 r.  

Zawiadomienie
o wszczęciu postepowania administracyjnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


   Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. , poz. 145 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ...

                               28.05.2014 r.  

Ogłoszenie Zarządu Powiatu
w Parczewie


 Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Sosnowica, stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego.
Przedmiot przetargu obejmuje nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 196/2 o pow. 767m2 , zabudowana budynkiem garażowo gospodarczym częściowo zlokalizowanym również na działkach 195/7 i 195/8, objęta księgą wieczystą nr LU1W/00023432/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chełmie XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włodawie ...

                               27.05.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze


 W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniach 5 – 6 czerwca 2014 roku w godzinach 9:00 – 15:00 w świetlicy we wsi Opole, gm. Podedwórze odbędzie się zbieranie życzeń w sprawie projektowanych działek na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze.

Starosta Parczewski
Waldemar Wezgraj


                               28.04.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze


 Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze.
Uchwała może być podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W przypadku nie uzyskania kworum na zebraniu w I terminie wystąpi konieczność odbycia II terminu zebrania
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

                               08.04.2014 r.  

Zawiadomienie - o zebraniu uczestników scalenia wsi Zaliszcze, gmina Podedwórze w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia gruntów wsi Zaliszcze w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia


 Zgodnie z art. 30 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu     i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Zaliszcze, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku      o godz. 09:00 w Świetlicy OSP w miejscowości Zaliszcze, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia gruntów wsi Zaliszcze           w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
    Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania; termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.

    Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

                               01.04.2014 r.  

Zawiadomienie o wyłożeniu mapy szacunkowej
gruntów wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze


 
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniach   15 - 24 kwietnia 2014 roku w godz. 07:30 – 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Podedwórzu zostanie wyłożona mapa szacunkowa gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze. Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się z szacunkiem gruntów oraz składać zastrzeżenia i wnioski.
   
   
    Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.


                               01.04.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze
w sprawie okazania mapy szacunkowej gruntów
wsi
Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze


  Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 14 kwietnia 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole w sprawie okazania mapy szacunkowej gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze.

    Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
   
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.


OGŁOSZENIA                                 14.03.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu
w związku ze scaleniem gruntów wsi Piechy
i części wsi Opole, gm. Podedwórze


 Zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gm. Podedwórze, zawiadamiam, że w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się II termin zebrania uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole.
Za ważną uważa się uchwałę zatwierdzoną większością trzech czwartych głosów obecnych uczestników scalenia na zebraniu zwołanym w II terminie.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

                               06.03.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze
w sprawie zasad szacunku gruntów
na obszarze scalenia


  W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze, zawiadamiam, że w dniu 13 marca 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie informacyjne uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczące między innymi omówienia kwestii ustalenia zasad szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole.
Zgodnie z art. 31 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

                               19.02.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Zaliszcze gm. Podedwórze w sprawie
odczytania decyzji Starosty Parczewskiego
 z dnia 17 lutego 2014 roku


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Zaliszcze, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 6 marca 2014 roku o godz. 09:00 w Świetlicy OSP w miejscowości Zaliszcze, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Zaliszcze w sprawie odczytania decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 17 lutego 2014 roku znak GN-III.6622.3.5.2014.MJ dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Zaliszcze, gmina Podedwórze.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

                               19.02.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Łubka gm. Siemień w sprawie
odczytania decyzji Starosty Parczewskiego
z dnia 17 lutego 2014 roku


  Zgodnie z art. 28 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka, gmina Siemień zawiadamiam, że w dniu 7 marca 2014 roku o godz. 09:00 u sołtysa wsi Łubka w miejscowości Łubka, gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka w sprawie odczytania decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 17 lutego 2014 roku znak GN-III.6622.1.1.2014.MJ dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Łubka, gmina Siemień.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

                               29.01.2014 r.  

Zawiadomienie o drugim terminie zebrania uczestników
scalenia wsi Piechy i części wsi Opole


  Zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm) w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 1 lutego 2013 roku znak GN-III.6622.2.27.2011 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia, zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się II termin zebrania uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole. Za ważną uważa się uchwałę zatwierdzoną większością trzech czwartych głosów obecnych uczestników scalenia na zebraniu zwołanym w II terminie ...

                               28.01.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej
w obrębie Sosnowica


  Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/201/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, postanawia sie ogłosić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Sosnowica, gmina Sosnowica oznaczonej numerem ewidencyjnym 196/2 o pow.0,0767 ha ...

                               28.01.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych
w mieście Parczewie


  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 201 Ir. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, postanawia się ogłosić czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie oznaczonych numerami ewidencyjnymi nr 2794 o pow. 0,0987 ha, nr2797opow. 0,1005 ha, nr 2800 o pow. 0,1874 ha, nr 2788 o pow. 0,1028 ha, nr 2790 o pow. 0,1512 ha, nr 2791 o pow. 0,1119 ha, nr 2792 o pow. 0,1334 ha ...

                               28.01.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębie Jabłoń


  Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 2J sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm) oraz uchwały Nr XLIV/206/2002 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, postanawia się ogłosić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 1/7 w nieruchomości oznaczonej nr działki 2154/18 o pow. 0,0615 ha wraz z udziałem 1/37 w działce dojazdowej 2154/16 o pow.0,0263 ha położonej w obrębie Jabłoń, gmina Jabłoń ...

                               28.01.2014 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości położonych
w obrębie Jabłoń


  Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX1X/137/2012 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, postanawia się ogłosić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego oznaczonego nr 5 o pow. użytkowej 19,10 m2 położonego w budynku gospodarczym 23-segmentowym usytuowanym na działkach nr 2150/1, 2150/3, 2154/9 o łącznej powierzchni 0,3585 ha w obrębie Jabłoń, gmina Jabłoń ...

                               23.01.2014 r.  

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż maszyn rolniczych / zbiorników


  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie, ul. Marii Konopnickiej 1, ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych i zbiorników plastikowych, będących własnością Powiatu Parczewskiego.
Podstawa prawna:
§ 8 ust.1 i § 9ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.Nr 114,poz.761 z 2010 roku); zasady likwidacji składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Parczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Parczewskiego (załącznik do Uchwały Nr 30/124/2011 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2011 r.) ...

                               10.01.2014 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze,
powiat parczewski


  Zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm) w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 1 lutego 2013 roku znak GN-III.6622.2.27.2011 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gmina Podedwórze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2014 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gmina Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole dotyczące podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole ...

                               08.01.2014 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym
poziomie hałasu dla firmy Jeronimo Martins Polska S. A


  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), oraz art.115a. ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla firmy Jeronimo Martins Polska S. A. z siedzibą w Kostrzynie eksploatującej instalację na potrzeby sklepu Biedronka przy Al. Jana Pawła II 1 w Parczewie. Starosta otrzymał wystąpienie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej informujące o przekroczeniu dopuszczalnego poziomu hałasu na terenie graniczącej posesji przy ul. Harcerskiej. ...

                               03.01.2014 r.  

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż maszyn rolniczych / zbiorników


  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie, ul. Marii Konopnickiej 1, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn rolniczych i zbiorników plastikowych, będących własnością Powiatu Parczewskiego.
Podstawa prawna:
§ 8 ust.1 i § 9ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U.Nr 114,poz.761 z 2010 roku); zasady likwidacji składników majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Parczewie i jednostek organizacyjnych Powiatu Parczewskiego (załącznik do Uchwały Nr 30/124/2011 Zarządu Powiatu z dnia 14 września 2011 r.) ...

                               20.12.2013 r.  

Zawiadomienie
o zebraniu uczestników scalenia
wsi Łubka Gmina Siemień


  Zgodnie z art. 23, 24 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka, gmina Siemień zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2014 roku o godz. 09:00 u sołtysa wsi Łubka w miejscowości Łubka, gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Łubka i zapoznania uczestników scalenia z warunkami objęcia w posiadanie nowowydzielonych gruntów w wyniku scalenia. Okazanie projektu scalenia wsi Łubka, gm. Siemień odbędzie się w dniach 13 stycznia - 15 stycznia 2014 roku w budynku Urzędu Gminy Siemień w godz. 09:00 – 15:00 ...

                               06.12.2013 r.  

Zawiadomienie o wszcząciu postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. 2012.145 ze zm./ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek Gminy Dębowa Kłoda zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonycli ścieków z oczyszczalni ścieków w Uhninie za pośrednictwem rowu otwartego uchodzącego do rzeki Piwonia.
  W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z dokumentacją wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
  Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 16 grudnia 2013 roku.

                               06.12.2013 r.  

Zawiadomienie o wszcząciu postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. 2012.145 ze zm./ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek Gminy Dębowa Kłoda zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnycłi z ujęcia wody zlokalizowanego w Żmiarkach oraz odprowadzenie ścieków z płukania odżelaziaczy.
  W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z dokumentacją wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
  Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 16 grudnia 2013 roku.

                               06.12.2013 r.  

Zawiadomienie o wszcząciu postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


 Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Parczewie zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. 2013 poz.267 z późn. zmJ, oraz art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U.2012.145 z późn. zm./ zawiadamia, że na wniosek inwestora - Bożena Gdela zam. Wólka Siemieńska 20, 21-220 Siemień zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę Zbiornika wodnego - stawu hodowlanego przewidzianego do realizacji na działce nr 133/7 położonej w obrębie miejscowości Wólka Siemieńska, gmina Siemień, powiat Parczewski ...


                               05.12.2013 r.  

Zawiadomienie o wszcząciu postępowania
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego


 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. 2012.145 ze zm./ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek Gminy Jabłoń zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Kalince za pośrednictwem rowu otwartego uchodzącego do rowu melioracyjnego ( ziemi).
  W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z dokumentacją wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
  Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 16 grudnia 2013 roku.

                               03.12.2013 r.  

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PARCZEWSKIEGO
z dnia 3 grudnia 2013 r.


    Działając na podstawie art. 48 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ocłironie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
                                        zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu, sporządzonych dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w gminie Sosnowica - z okresem obowiązywania od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. ...


                               29.11.2013 r.  

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 listopada 2013 r.


    Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ...


                               29.11.2013 r.  

Zawiadomienie
o zebraniu uczestników scalenia wsi Łubka


   Na podstawie art. 12 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka, gm. Siemień zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 09:00 u sołtysa wsi Łubka w miejscowości Łubka, gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka w sprawie okazania wartości szacunkowej gruntów wsi Łubka przed scaleniem.
Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie gruntów o terminach zebrań uczestników scalenia starosta zawiadamia uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

Starosta Parczewski
Waldemar Wezgraj


                               29.11.2013 r.  

Sprostowanie do zawiadomienia
w sprawie zebrania uczestników scalenia gruntów
wsi Łubka gm. Siemień


   Z uwagi na konieczność przeprowadzenia zebrania uczestników scalenia gruntów wsi Łubka, gm. Siemień w sprawie okazania wartości szacunkowej gruntów przed scaleniem zawiadamiam, że odbędzie się ono w dniu 16 grudnia 2013 roku.
W związku z tym okazanie projektu scalenia gruntów wsi Łubka odbędzie się w późniejszym terminie.

                               26.11.2013 r.  

Zawiadomienie
o zebraniu uczestników scalenia wsi Łubka


   Zgodnie z art. 23, 24 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka, gmina Siemień zawiadamiam, że w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 09:00 u sołtysa wsi Łubka w miejscowości Łubka, gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Łubka i zapoznania uczestników scalenia z warunkami objęcia w posiadanie nowowydzielonych gruntów w wyniku scalenia. Okazanie projektu scalenia wsi Łubka, gm. Siemień odbędzie się w dniach 16 grudnia - 18 grudnia 2013 roku w budynku Urzędu Gminy Siemień w godz. 09:00 – 15:00. W terminie 14 dni od okazania projektu scalenia wsi Łubka uczestnicy scalenia mogą zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Parczewie pisemne zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów i zasad objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów ...

                               18.11.2013 r.  

Ogłoszenie w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego


   Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLII/201/2013 Rady Powiatu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje.
Postanawia się sporządzić wykaz dla nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obrębie Sosnowica, gmina Sosnowica wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego ...

                               07.11.2013 r.  

Postanowienie
Starosty Parczewskiego


   Na podstawie art. 123 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) postanawiam zmienić własne postanowienie z dnia 8 kwietnia 2010 r. znak GN.III.6017/5/10 wszczynające postępowanie scaleniowe obrębu ewidencyjnego Piechy gm. Podedwórze i części wsi Opole gm. Podedwórze w ten sposób, że ...

                               12.11.2013 r.  

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania


   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013. 267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. 2012.145 ze zm./ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek Gminy Siemień zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do wód rzeki Piskomica oczyszczonych ścieków z Oczyszczalni ścieków w Siemieniu.
W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z dokumentacją wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków do dnia 28 listopada 2013 roku. ...

                               07.11.2013 r.  

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie
w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie niezabudowanych
nieruchomości, stanowiących własność
Powiatu Parczewskiego


   Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595, późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie, uchwala co następuje ...

                               07.11.2013 r.  

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie
sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


   Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLIV/206/2002 Rady Powiatu z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...

                               05.11.2013 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
w obrębie Wólka Siemieńska, gm. Siemień


   Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Parczewie zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. 2013 poz.267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U.2012.145 z późn. zm./ zawiadamia, że na wniosek inwestora - Piotr Kopeć zam. ul. L Waryńskiego 21, 21 - 100 Lubartów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę - grobli i przepustu na działce nr 134/1 i 134/4 w obrębie miejscowości Wólka Siemieńska gm. Siemień ...

                               30.10.2013 r.  

Zawiadomienie
o zebraniu uczestników scalenia wsi Łubka
w miejscowości Łubka, gm. Siemień


   Na podstawie art. 11, 12, 13 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 5 listopada 2012 r. znak GN-III.6622.2.18.2011 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka, gm. Siemień i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2013 roku o godz. 09:00 u sołtysa wsi Łubka w miejscowości Łubka, gm. Siemień odbędzie się II termin zebrania uczestników scalenia wsi Łubka dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Łubka, gm. Siemień ...

                               29.10.2013 r.  

Zawiadomienie
o zebraniu uczestników scalenia wsi Piechy
i części wsi Opole gm. Podedwórze


   Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 1 lutego 2013 r. znak GN-III.6622.2.27.2011 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Piechy i części wsi Opole, gm. Podedwórze i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia zawiadamiam, że w dniu 12 listopada 2013 roku o godz. 10:00 w świetlicy we wsi Opole, gm. Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Piechy i części wsi Opole gm. Podedwórze ...

                               17.10.2013 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie  obszaru przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Wierzbówka na działce nr 293 i 294 gm. Parczew, pow. Parczewski


   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm./, w związku art. 80 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163 poz. 981) Starosta Parczewski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w obrębie obszaru przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Wierzbówka na działce nr 293 i 294 gm. Parczew, powiat Parczewski W związku z powyższym informuję, że wniosek ROLMAR Gołacki Mariusz Sp. z o. o. Wierzbówka 38, 21 - 200 Parczew wraz z dokumentacją dotyczącą zatwierdzenia projektu robót geologicznych wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/. ...

                               17.10.2013 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie obszaru przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Jasionka na działce
nr 133 gm. Parczew, pow. Parczewski


   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm./, w związku art. 80 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163 poz. 981) Starosta Parczewski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w obrębie obszaru przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Jasionka na działce nr 133 gm. Parczew, powiat Parczewski.
W związku z powyższym informuję, że wniosek DMG Sp. z o. o. Wierzbówka 38, 21 - 200 Parczew wraz z dokumentacją dotyczącą zatwierdzenia projektu robót geologicznych wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/. ...

                               17.10.2013 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych obszaru przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni
wiatrowej w miejscowości Koczergi na działce nr 409, 410 gm. Parczew, pow. Parczewski


   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm./, w związku art. 80 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. Nr 163 poz. 981) Starosta Parczewski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w obrębie obszaru przeznaczonego pod planowaną budowę elektrowni wiatrowej w miejscowości Koczergi na działce nr 409, 410 gm. Parczew, powiat Parczewski.
W związku z powyższym informuję, że wniosek EKG - FARM Sp. z o. o. Wierzbówka 38, 21 - 200 Parczew wraz z dokumentacją dotyczącą zatwierdzenia projektu robót geologicznych wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/. ...

                               14.10.2013 r.  

Zawiadomienie w sprawie zebrania uczestników
scalenia wsi Łubka gm. Siemień dotyczące podjęcia
uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku gruntów
na obszarze scalenia gruntów wsi Łubka, gm. Siemień


   Zgodnie z art. 11, 12, 13 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 05.11.2012 r. Nr GN-III.6622.2.18.2011 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka, gm. Siemień i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia zawiadamiam, że w dniu 30 października 2013 roku o godz. 09:00 w Urzędzie Gminy Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka gm. Siemień dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Łubka, gm. Siemień ...

                               10.10.2013 r.  

Zawiadomienie
w sprawie zebrania uczestników scalenia wsi Zaliszcze


   Zgodnie z art. 23, 24 ustawy z dn. 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Zaliszcze, gmina Podedwórze zawiadamiam, że w dniu 25 października 2013 roku o godz. 09:00 w Świetlicy OSP w miejscowości Zaliszcze gm. Podedwórze odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Zaliszcze w sprawie okazania projektu scalenia gruntów wsi Zaliszcze i zapoznanie uczestników scalenia z warunkami objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów w wyniku scalenia. W terminie 14 dni od okazania projektu scalenia wsi Zaliszcze uczestnicy scalenia mogą zgłaszać do Starostwa Powiatowego w Parczewie pisemne zastrzeżenia do projektu scalenia gruntów i zasad objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów ...

                               05.09.2013 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępow
na odprowadzenie ścieków deszczowych
do rzeki Konotopa


   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. 2013.267 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. 2012.. 145 z późn. zm./ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
- odprowadzenie ścieków deszczowych do rzeki Konotopa za pośrednictwem rowu melioracji szczegółowej Kn-5 w km 0+90
- wykonanie wylotu ścieków
W związku z powyższym informuję, że wniosek wraz z dokumentacją dotyczącą udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wyłożone są do publicznego wglądu w tut. Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. 38/.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie do dnia 16 września 2013 roku na adres:

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Parczewie
ul. Warszawska 24
21 – 200 Parczew


                               20.08.2013 r.  

Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie nieruchomości
niezabudowanych położonych w mieście Parczewie,
stanowiących własność Powiatu Parczewskiego


   Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 595) w związku z art. 37 ust. 1, art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ...

                               07.06.2013 r.  

Zawiadomienie
STAROSTY PARCZEWSKIEGO


   w sprawie wszczęcia postępowania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu WIERZCHOWINY, jednostka ewidencyjna Siemień powiat parczewski, woj. lubelskie

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454 ) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Wierzchowiny...

                               11.03.2013 r.  

Nabór wniosków w ramach
"Programu Wyrównywania
Różnic Między Regionami II"
Państwoego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w roku 2013
                               08.02.2013 r.  

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie niezabudowanych
nieruchomości, stanowiących własność
Powiatu Parczewskiego


    Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ...


                               07.01.2013 r.  

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków
obrębu Mogiłki jednostka ewidencyjna Milanów


    Na podstawie art.22 ust.1, art.24 a ust.1., ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity (Dz.U.z 2010 r.,Nr 193 poz.1287 z późniejszymi zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego zatwierdzam: projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Mogiłki , jednostka ewidencyjna Milanów, powiat parczewski ,województwo lubelskie o powierzchni 331,0109 ha, opracowany przez Biuro Usług Geodeta Uprawniony Edward Dudkowski w Lublinie ...


                               27.11.2012 r.  

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2012 r.


    Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 96 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 21 grudnia 2012 r. ...


                               22.11.2012 r.  

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów
wsi Łubka gm. Siemień


    Na podstawie art. 2 ust. 1 i 4; art. 3 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 8 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 23 i 24, art. 27 ust. 1, 3, i 4, art. 28 ust. 1 i 2, art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 póź. zm.) w związku z ...


                               16.11.2012 r.  

Obwieszczenie


    Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm/, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenia wód pochłodniczych do rzeki Piwonia ...


                               09.11.2012 r.  

Ogłoszenie
w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego
położonego w obrębie Jabłoń, gmina Jabłoń
do sprzedaży w drodze przetargu


    Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIX/137/2012 Rady Powiatu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży w drodze przetargu Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...


                               09.11.2012 r.  

Ogloszenie
w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego
położonego w obrębie Jabłoń, gmina Jabłoń
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


    Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIX/136/2012 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej , Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...


                               09.11.2012 r.  

Sprawozdanie
z przeprowadzonych konsultacji społecznych
projektu „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2013”


    Zgodnie z uchwałą Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniu 22 października 2012 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne ...


                               08.11.2012 r.  

Obwieszczenie


    Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm/, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – staw wodny hodowlany przewidzianego do realizacji na działkach Nr 1079 i 1080 położonych w obrębie miejscowości Jezioro, gm. Siemień, powiat Parczewski ...


                               05.11.2012 r.  

Zawiadomienie o  zebraniu
uczestników scalenia wsi Łubka


    Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm./ w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka gm. Siemień zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2012 roku o godz. 14:00 u sołtysa wsi Łubka w miejscowości Łubka gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka w sprawie odczytania decyzji Starosty Parczewskiego z dnia 5 listopada 2012 roku nr GN-III.6622.2.18.2011 dotyczącej zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Łubka gm. Siemień ...


                               17.10.2012 r.  

Postanowienie w sprawie wniosku
EKO Farm sp.zo.o. Wierzbówka 38, 21-200 Parczew
o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej
wraz z infrastrukturą


    Na podstawie art. 88 §4 ustawy z dnia 3 października (Dz.U. 08.199.1227 z póżn.zm) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oreiz ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 123 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r (tekst jedn. Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póżn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Eko-Farm sp. z o.o. Wierzbówka 38, 21-200 Parczew w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej z infrastrukturą na dz. Nr 409,410,320,402 w Koczergach gm.Parczew postanawiam zawiesić postępowanie w sprawie wniosku EKO Farm sp.z o.o. Wierzbówka 38 21-200 Parczew o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą na dz. Nr 409,410320 i 402 w Koczergach gm. Parczew do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji w ramach ponownej oceny oddziaływania ...


                               16.10.2012 r.  

Zawiadomienie Starosty Parczewskiego


    Zawiadamia się, że w lokalu Urzędu Gminy w Milanowie w terminie od 5 listopada do 21 listopada 2012 r. w godzinach 830 do 1400 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych operat opisowo kartograficzny ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Mogiłki położonego w jednostce ewidencyjnej Milanów pow. parczewski ...


                               05.09.2012 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży


   Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/64/2011 Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje
§ 1 Postanawia się sporządzić wykaz dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w mieście Parczewie wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonych w załączniku do niniejszej uchwały ...


                               05.09.2012 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty


   Zaproszenie do złożenia oferty na: „usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym” (zaproszenie w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 759 ze zm.) ...


                               21.08.2012 r.  

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia
gruntów wsi Łubka gm. Siemień


  Zgodnie z art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm./ w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka gm. Siemień zawiadamiam, że w dniu 7 września 2012 roku o godz. 9:00 w u sołtysa wsi Łubka gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Łubka gm. Siemień w sprawie okazania projektu scalenia oraz opracowania projektu warunków objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów ...


                               14.08.2012 r.  

Obwieszczenie o sprawie
wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych


  Działając na podstawie art.95 ust.l pkt.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U..08.199.1227 ze zmianami) - zawiadamiam że w dniu 13.08.2012 r. na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 21-200 Parczew ul.Kościelna 136 została wydana decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na działkach nr 1697/1,1697/2,1697/7.
Jednocześnie informuje, iż z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Parczewie, ul.Warszawska 24, 21-200 Parczew.

                               06.08.2012 r.  

Decyzja w sprawie scalenia gruntów
wsi Łubka gm. Siemień


Na podstawie art. 104 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tj.Dz.U. z 2003r.,Nr 178, poz. 1749 z późn.zm.), art. 7d pkt.l , art.20 ust. 3 i 3a, art.22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U z 2010 r, Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) i § 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 roku gruntów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ( Dz. U. nr 19, poz. 97 z późn. zm.), §66 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38, poz. 454), w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie scalenia gruntów wsi Łubka gm. Siemień ...


                               26.07.2012 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty


   Zaproszenie do złożenia oferty na: „usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym” (zaproszenie w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 759 ze zm.) ...


                               13.07.2012 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty


 Informujemy, iż Uchwałą Nr 2/2012 Rady Nadzorczej z dnia 28 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr 32/2012 Zarządu PFRON z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu w 2012 r. oraz ustalenia terminów naboru wniosków i wystąpień w ramach programu, został uruchomiony „Program wyrównywania różnic między regionami II”

Szczegółowe informacje na temat programu oraz wzory dokumentów znajduja się na stronie internetowej PFRON pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/portal/pl/96/1393/Program_wyrownania_roznic_miedzy_regionami_II.html

Projekty składa się w jednostkach samorządu terytorialnego a następnie jednostka samorządu terytorialnego składa do PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa w realizacji programu, zawierające m. in. opis tych projektów, które przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały wybrane do dofinansowania ze środków PFRON ...


                               28.06.2012 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty


   Zaproszenie do złożenia oferty na:„usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym” (zaproszenie w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 759 ze zm.) ...


                               18.06.2012 r.  

Informacja
dotycząca prac scaleniowych na terenie wsi Łubka
gmina Siemień


wszczętych Postanowieniem Starosty Parczewskiego Nr GN.III.6622.2.1.2011 z 23.02.2011 r.

Starosta Parczewski niniejszym informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym na obszarze wsi Łubka gmina Siemień w dniach 27-28.06.2012 r. w Urzędzie Gminy Siemień; ul. Stawowa 1b; 21-220 Siemień pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie Pracownia Terenowa w Białej Podlaskiej- wykonawcy prac będą okazywać wartości szacunkowe poszczególnych gospodarstw rolnych objętych scaleniem oraz zbierane będą życzenie od uczestników scalenia co do lokalizacji przyszłych działek wydzielonych w wyniku scalenia. Listy osób chcących uczestniczyć w tych czynnościach znajdują się u sołtysa wsi Łubka gmina Siemień P. Jana Walczyny zam. Łubka 8; 21-220 Siemień. Uczestnicy scalenia, którzy nie zgłoszą się w tym terminie do Urzędu Gminy Siemień celem zapoznania się z wartością szacunkową przed scaleniem będą zawiadamiani listownie.


                               15.06.2012 r.  

Obwieszczenie


  Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ i art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek , Gminnego Zakładu Komunalnego w Sosnowicy w dniu 14.06 2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
„Wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Turno-Osada gmina Sosnowica do rzeki Kodenianki w km 14+720 poprzez rurociąg oraz rowy otwarte” ...


                               15.06.2012 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego


  Zgodnie z art.127 ust. 6, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity :Dz. U. Nr 239, poz.2019; z późn. zm. ) oraz art. 61 § 4 i art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. ) Starostwo Powiatowe w Parczewie Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska informuje, że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Sosnowicy w dniu 14.06.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: „Wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu oczyszczonych ścieków z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Turno-Osada, gmina Sosnowica do rzeki Kodenianki w km 14+720 poprzez rurociąg oraz rowy otwarte”...


                               12.06.2012 r.  

Zaproszenie do złożenia oferty


   Zaproszenie do złożenia oferty na: „usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - prawo o ruchu drogowym” (zaproszenie w związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 11, poz. 759 ze zm.) ...


                               01.06.2012 r.  

Informacja


   Starosta Parczewski uprzejmie informuje, że unieważnia postępowanie na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Parczewskiego i przechowanie ich na parkingu strzeżonym.
Złożona oferta przez Wykonawcę nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia. Starosta Parczewski ogłosi nowe postępowanie, o czym powiadomi wybranych oferentów terminie późniejszym.
Nowe zaproszenie do składania ofert wraz z formularzami ofertowymi można odebrać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew – Wydział Komunikacji , pok. Nr 12 od dnia 4.06.2012 r. od godz. 9.00 do godz. 14.00


                               30.05.2012 r.  

Zawiadomienie o zebraniu
uczestników scalenia wsi Łubka gm. Siemień


   Zgodnie z art. 11 , art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm./ w związku ze scaleniem gruntów obrębu ewidencyjnego Łubka gm. Siemień zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2012 roku o godz. 09:00 ( II termin 9:30 ) we wsi Łubka ( u sołtysa) gm. Siemień odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łubka w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zatwierdzenia szacunku gruntów na obszarze scalenia gruntów wsi Łubka gm. Siemień...

                               28.05.2012 r.  

OGŁOSZENIE
ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE


   Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) , i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony ...

                               16.04.2012 r.  

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia


   Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 8, art. 73 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 2, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w wyniku wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na scaleniu gruntów na obszarze o powierzchni 1174,1888 ha położonych w granicach obrębu ewidencyjnego Zaliszcze, gmina Podedwórze, powiat parczewski, woj. lubelskie ...

                               16.04.2012 r.  

ZAWIADOMIENIE


   Zgodnie z art. 6a,  20 i 22 ustawy z dn. 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne ( Dz.U.z 2010 r,nr 193, poz. 1287 z późn. zm. ) oraz § 3, pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dn. 4 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów  ( Dz.U  nr 19, poz. 97 z póżn. zm. ) w związku ze scaleniem  gruntów obrębu ewidencyjnego  Łubka gm. Siemień  zawiadamiam, że w dniach 7-14 maja 2012 roku  w godz. 08:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy w Siemieniu   zostanie wyłożona klasyfikacja gruntów  dotyczących  obrębu Łubka gm. Siemień . Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się z nową klasyfikacją gruntów oraz składać zastrzeżenia i wnioski .
   
            Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie  gruntów   o terminach zebrań  uczestników  scalenia   starosta zawiadamia  uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w  danej miejscowości  sposób publicznego ogłaszania.

 TREŚĆ PISMA ...

                               16.04.2012 r.  

ZAWIADOMIENIE


    
Zgodnie z art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów / Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn.  zm./ art. 20 i 22 ustawy z dn. 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne  i Kartograficzne ( Dz.U.z 2010 r,nr 193, poz. 1287 z późn. zm. ) oraz § 3, pkt. 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dn. 4 czerwca 1956 roku w sprawie klasyfikacji gruntów  ( Dz.U  nr 19, poz. 97 z póżn. zm. ) w związku ze scaleniem  gruntów obrębu ewidencyjnego  Łubka gm. Siemień  zawiadamiam, że w dniu 4 maja 2012 roku  o godz. 09:00    ( II termin 9:30 )   w we wsi Łubka gm. Siemień  odbędzie się zebranie uczestników scalenia  wsi   Łubka na temat okazania  gleboznawczej klasyfikacji  gruntów oraz w sprawie podjęcia  uchwały określającej zasady  szacowania  gruntów na obszarze scalenia   gruntów  wsi Łubka gm. Siemień.

    Uchwała może być podjęta większością  trzech czwartych głosów  w obecności  co najmniej połowy liczby uczestników scalenia. W razie nie podjęcia uchwały na zebraniu  w pierwszym terminie wystąpi konieczność odbycia II terminu   zebrania.

            Zgodnie z art. 31 wyżej powołanej ustawy o scalaniu i wymianie  gruntów   o terminach zebrań  uczestników  scalenia   starosta zawiadamia  uczestników postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w  danej miejscowości  sposób publicznego ogłaszania.

Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu  bardzo proszę o uczestnictwo  wszystkich zainteresowanych.

 TREŚĆ PISMA ...

                               03.04.2012 r.  

OGŁOSZENIE


    Powiat Parczewski ogłasza, że prowadzi rozpoznanie cenowe w celu wybrania podmiotu świadczącego usługi, w zakresie usuwania pojazdów z dróg na obszarze powiatu Parczewskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).
    Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – art. 4 ust. 8.
    Wszelkie informacje, modyfikacje oraz wzory formularzy dotyczące niniejszego postępowania publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Parczewie pod adresem http://www.powiatparczew.bip.lublin.pl-  - w zakładce ogłoszenia/aktualności.
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja zamówienia. ...


                               03.04.2012 r.  

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia protokołu
komisji do rozpatrywania i oceny ofert
na realizację zadań pożytku publicznego
oraz wyboru ofert na realizację w 2012 roku


Na podstawie: art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje ...


                               27.03.2012 r.  

Obwieszczenie


Stosownie do art. 33-36 i art. 38 w związku z art. 88 ust. 1 pkt. 2 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).

Starosta Parczewski
informuje,

że na wniosek inwestora Tempo sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 18 lok. 7, 00-478 Warszawa o pozwolenie na budowę i pisma Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 14.03.2012г. znak: WOOŚ.4242.1.39.2011.KK/RWD.8 w związku z postępowaniem przeprowadzanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycjipn. Budowa bioelektrowni metanowej o mocy 1,668 MW w Parczewie dz. nr 732, 733, 734 gm. Parczew woj. Lubelskie zostało wszczęte postępowanie administracyjne ...


                               26.03.2012 r.  

Obwieszczenie


Starostwo Powiatowe Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ i art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek , Pana Tomasza Hołowińskiego w dniu 22.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
„Wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi ze stacji paliw położonej w miejscowości Sosnowica na działce Nr 10, 11 ul Parczewska 10, 21-230 Sosnowica ” ...


                               23.03.2012 r.  

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.:"Scalenie gruntów obrębu Zaliszcze,
gmina Podedwórze, powiat parczewski,
woj. lubelskie" plik źródłowy


Na podstawie art. 63, art. 64 ust. 1 pkt 1 a także ust. 3 i 4 oraz art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ § 3 ust.l pkt 85 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. Nr 213, poz. 1227/ i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, działając z urzędu ...


                               15.03.2012 r.  

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
na zbycie niezabudowanych nieruchomości,
stanowiących własność Powiatu Parczewskiego


  Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) , i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ...


                               08.03.2012 r.  

Obwieszczenie
Starosty Parczewskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z zapisami art. 61 §1 i § 4 w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ ...


                               12.01.2012 r.  

Ogłoszenie w sprawie pierwszego przetargu ustnego
nieograniczonego na zbycie zabudowanej nieruchomości
stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) , i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/65/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ...

                               28.12.2011 r.  

Postanowienie w sprawie przeprowadzenia
scalenia gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym
Zaliszcze gmina Podedwórze

Na podstawie art. 3 ust.1, 2, 4 i 5, art. 7 ust. 1, 2,3, 4 i 6 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 178 poz. 1749 z późn. zm.), oraz art. 61 § 1 i 4 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Zaliszcze gmina Podedwórze w sprawie przeprowadzenia scalenia gruntów ...

                               30.11.2011 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz §14 ust.1 i 2 uchwały Nr XXV/115/2000 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2001 r. Nr 4, poz.24) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...

                               23.11.2011 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1, 21-200 Parczew ...

                               23.11.2011 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) , art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) informuję, że na wniosek DMG Sp. z o. o Wierzbówka 38, 21-200 Parczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wykonania obudowy studni i zainstalowania agregatu pompowego oraz poboru wód podziemnych ...

                               08.11.2011 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2011. Nr XV/65/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...

                               02.11.2011 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2011. Nr XV/65/2011 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...

                               02.11.2011 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) , art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) informuję, że na wniosek Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z własnego ujęcia zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 136,138 ...

                               13.10.2011 r.  

Ogłoszenie w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność
Powiatu Parczewskiego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) , i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ...

                               13.10.2011 r.  

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie
w sprawie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) , i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) oraz uchwały Nr XV/64/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie ...

                               27.09.2011 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne ( Dz. U. z 2005 roku Nr 239 poz. 2019 z późn. zm. ) , art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) informuję, że na wniosek Gminy Milanów zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z obiektów Zespołu Placówek Oświatowych w Milanowie do rowu melioracyjnego w Milanowie ...

                               26.09.2011 r.  

Ogłoszenie Starosty Parczewskiego
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Parczewskiego

Na podstawie art. 44 c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. , Nr 127; poz. 721) oraz § 9 Rozporządzenia z dnia 25 marca 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) informuję działające na terenie Powiatu Parczewskiego organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego o możliwości zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych ...

                               05.09.2011 r.  

Ogłoszenie 
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XV/55/2011,Uchwałą Nr XV/56/2011,Uchwałą Nr XV/57/2011, Uchwałą Nr XV/58/2011, Uchwałą Nr XV/59//2011, Uchwałą Nr XV/60/2011, Uchwałą Nr XV/61/2011, Uchwałą Nr XV/62/2011,Uchwałą Nr XV/63/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego Zarząd Powiatu w Parczewie 
                                    uchwala , co następuje:

                                                  § 1
Postanawia się sporządzić wykaz dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie miasto Parczew wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonych w załączniku do niniejszej uchwały ...


                               05.09.2011 r.  

Obwieszczenie Starosty Parczewskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z zapisami art. 61 §1 i § 4 w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./...


                               22.08.2011 r.  

Ogłoszenie 
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 19 sierpnia 2011. Nr XV/64/2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu Zarząd Powiatu w Parczewie

                                    uchwala , co następuje:

                                                  § 1
Postanawia się sporządzić wykaz dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w mieście Parczewie wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonych w załączniku do niniejszej uchwały ...


                               29.07.2011 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm/, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – stawu rybnego na działce ewidencyjnej Nr 65/3 w miejscowości Dębowa Kłoda, powiat Parczewski przez „ Gastro – hand” Tałęda sp. j. z siedzibą w Cycowie ...


                               27.07.2011 r.  

„Konkurs- kultura, kultura fizyczna, pomoc społeczna"
- rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań 2011

Dnia 22 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Parczewskiego w Uchwale Nr 22/82/2011 dokonał wyboru i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, kultury fizycznej, pomocy społecznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1czerwca do 31 grudnia 2011 r.
W załączeniu przedstawiamy:
- Uchwała Zarządu ...
- Załącznik do Uchwały - zestawienie podmiotów, którym przyznano
  dotację ...


                               27.06.2011 r.  

ZAWIADOMIENIE
STAROSTY PARCZEWSKIEGO

w sprawie wszczęcia postępowania modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków obrębu Koczergi, jednostki ewidencyjnej Parczew w powiecie Parczew, woj .lubelskie.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz.454) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych w gminie Parczew, w obrębie ewidencyjnym Koczergi ...


                               22.06.2011 r.  

Postanowienie

Na podstawie art. 111 §1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego tj. Dz.U.2000.98.1071 postanawiam uzupełnić z urzędu decyzję Starosty Parczewskiego z dnia 03.06.2011 r. znak GN.III.6622.2.1-2.2011 w zakresie...


                               17.06.2011 r.  

Ogłoszenie o umorzeniu wszczętego postanowieniem
z dnia 23.02.2011 roku znak GN.III.6622.2.1.2011 postępowanie scaleniowe w części dotyczącej obrębu Pomyków pow. 156,62 ha gmina Siemień
powiat parczewski

Na podstawie art.105§1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego umarza się wszczęte postanowieniem z dnia 23.02.2011 roku znak GN.III.6622.2.1.2011 postępowanie scaleniowe w części dotyczącej obrębu Pomyków pow. 156,62 ha gmina Siemień powiat parczewski...


                               03.06.2011 r.  

„Dobry Klimat dla Powiatów”

W związku z realizacją projektu „Dobry Klimat dla Powiatów” (DOKLIP) Instytut na rzecz Ekorozwoju z Warszawy ogłasza nabór na Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego (LISO). Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów” - laureat europejskiego programu LIFE+ jest realizowany we współpracy trzech znanych i cenionych instytucji: Instytut na rzecz Ekorozwoju, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Wlk. Brytanii Celem tego partnerskiego przedsięwzięcia jest aktywizowanie polskich samorządów do działań prowadzących do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem na skalę polską, a wypracowane w nim rezultaty staną się z pewnością dobrym przykładem działań dla samorządów i społeczności lokalnych. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2010r. i trwać będzie do sierpnia 2015r. ...


                               31.05.2011 r.  

Ogłoszenie
Powiat Parczewski

ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2011 roku:

1. Kultura
a) dofinansowanie: plenerów, koncertów i konkursów literackich
b) wspieranie lokalnych wydawnictw promujących twórczość
    artystyczną i kulturalną regionu.
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 34 000 zł...
Załączniki: wzór oferty.pdf

2. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci
    i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez
    organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 23 000 zł...
Załączniki: wzór oferty.pdf

3. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej
    w Parczewie.
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi 30 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf

Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2011 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie w zakładce ogłoszenia lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

                               31.05.2011 r.  

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza, że nie został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2011 roku:
- CARITAS Diecezji Siedleckiej , ul. Bpa Świrskiego 57 , 08-110 Siedlce – tytuł zadania: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Parczewie”
- Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, 21-200 Parczew, ul. Jana Pawła II 36, tytuł zadania: „Redagowanie i wydawanie czasopisma społeczno kulturalnego „Ziemia Parczewska” miesięcznika Powiatu Parczewskiego”
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 21-200 Parczew, ul. Warszawska 24 tytuł zadania: „Upowszechnianie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży Szkolnej
- Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury , 21-200 Parczew, ul. Jana Pawła II 36 –tytuł zadania: „Postacie z Legend Ziemi Parczewskiej” X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski im. Augusta Zamoyskiego – Jabłoń 2011.
- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Rada Powiatowa, 21-200 Parczew ul. Warszawska 24, tytuł zadania: organizacja imprez rekreacyjno sportowych na terenie powiatu dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tym Powiatowych Igrzysk Rekreacyjno- Sportowych
Oferty nie spełniały kryterium podanego w ogłoszeniu.

                               12.05.2011 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm/ art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Karol Kania i Synowie Spółka z o.o, 43-211 Piasek, ul. Studzienicka 52 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu w kanalizacji deszczowej do rowu Kołodziejka w km 8+121, odprowadzenie nadmiaru wód opadowych z terenu Wytwórni podłoża pod uprawę pieczarek w miejscowości Żmiarki Gmina Dębowa Kłoda do rowu Kołodziejka ...

                               29.04.2011 r.  

Ogłoszenie
Powiat Parczewski

ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2011 roku:

1. Kultura
a) dofinansowanie: plenerów, koncertów i konkursów literackich
b) wspieranie lokalnych wydawnictw promujących twórczość
    artystyczną i kulturalną regionu.
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 34 000 zł...
Załączniki: wzór oferty.pdf

2. Kultura fizyczna
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej dzieci
    i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez
    organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 23 000 zł...
Załączniki: wzór oferty.pdf

3. Pomoc społeczna
a) dofinansowanie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej
    w Parczewie.
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi 30 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf

Termin składania ofert upływa dnia 20 maja 2011 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie w zakładce ogłoszenia lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

                               21.04.2011 r.  

ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Parczewskiego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonym w mieście Parczewie ul. Szpitalna 1B

Nieruchomość, na których znajduje się budynek mieszkalny w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim i nie ciążą na nim żadne zobowiązania ...

                               21.04.2011 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew, 21-230 Sosnowica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na rzece Konotopa w km 13 + 600, do rzędnej 154,82 m n.p.m. oraz na pobór wód powierzchniowych z rzeki Konotopy w ilości Q śr = 234 m3 na dobę dla potrzeb deszczowni szkółki leśnej. ...

                               20.04.2011 r.  

ZAWIADOWIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz art.115a. ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150) zawiadamiam, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu dla firmy Fabryka Kabli „ELPAR” Sp. z o.o. w Parczewie przy ul. Laskowskiej 1, w związku z otrzymanym wystąpieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej ...

                               14.03.2011 r.  

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 nr 239, poz. 2019 z późn. zm./, art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek pana Mariusza Łopatniuka, zam. w Parczewie, ul. Kleeberga 34 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu hodowlanego, położonego na działce nr 435 w miejscowości Parczew Rolny gm. Parczew, powiat parczewski ...

                               08.03.2011 r.  

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku, nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Sosnowica, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Zienki w ilości Qd max – 90,60 m3/d oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do rzeki Piwonii w ilości 3,6 m3 na dobę ...

                               04.03.2011 r.  

Postanowienie o wszczęciu scalenia gruntów
położonych w obrębie ewidencyjnym
Łubka i Pomyków gmina Siemień

Na podstawie art. 3 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 178 poz. 1749 z późn. zm.), oraz art. 61 $ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Łubka i Pomyków gmina Siemień, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia ...

                               27.01.2011 r.  

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych
Powiatu Parczewskiego przeznaczonych
do oddania w najem 

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXV/115/2000 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiani lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2001r. Nr 4, poz. 24) Zarząd Powiatu w Parczewie
                                    uchwala , co następuje :

                                                  § 1
Postanawia przeznaczyć do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy, znajdujący się w budynku położonym w Parczewie przy ul. Kościelnej 30, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej nr działki 1440, wykazany w załączniku nr 1 ...


                               27.01.2011 r.  

Ogłoszenie Starosty Parczewskiego w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa
przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.) Starosta Parczewski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
                                    ogłasza, co następuje :

                                                  I
1. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży ...


                               12.01.2011 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Spółdzielczej Mleczarni „SPOMLEK” w Radzyniu Podlaskim, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na terenie Oddziału Produkcyjnego w Parczewie. ...

                               31.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Siemień Sp. z o. o. ul. Kasztanowa 38, 21-220 Siemień zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie: piętrzenia wody na rzece Konotopa w km 5 + 790 od 01-02 do 31-08; poboru wody z rzeki Konotopa w km 5 +790 przy piętrzeniu 151,05 m n.p.m. doprowadzalnikiem A w ilości 3386905m3 od 01-02 do 31-08 do napełnienia stawów w miesiącach luty, marzec, kwiecień (1153293 m3) przy dopływie średnim 148,3 l/s ...

                               27.12.2010 r.  

ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Parczewskiego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym, położonym w mieście Parczewie ul. Szpitalna 1B.

Nieruchomość, na których znajduje się budynek mieszkalny w miejscowym planiezagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim i nie ciążą na nim żadne zobowiązania ...

                               21.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek „PARPAP” Danuta i Robert Kopiś, ul. Polna 71 21-200 Parczew, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego w Parczewie przy ulicy Polnej 71 w ilości 19, 6 m3 na dobę ...

                               17.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Piotrkowski Spółka z o.o. ul. Marii Konopnickiej 8, 21-210 Milanów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zakładu Gorzelni Milanów i na odprowadzanie ścieków do rzeki Piwonii ...

                               17.12.2010 r.  

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku, nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ zawiadamia, że na wniosek Piotrkowski Spółka z o.o. ul. Marii Konopnickiej 8, 21-210 Milanów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zakładu Gorzelni Milanów i na odprowadzanie ścieków do rzeki Piwonii ...

                               17.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr. 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Parczewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Parczew S.A. przy ulicy 11 listopada 170 w Parczewie w ilości Qśrd = 7,8 m3/d Qśr godz. =1,3 m3/h ...

                               13.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr. 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych spółka z o.o. w Parczewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Parczewie ...

                               13.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr. 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Parczewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Parczewie do rzeki Piwonii w km 6 + 940, w ilości 2000,0 m3/ d. ...

                               13.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku nr. 239, poz. 2019 z późn. zm../ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuję, że na wniosek Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie oczyszczonych wód popłuczynowych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Rudnie ...

                               13.12.2010 r.  

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne /Dz. U. z 2005 roku, nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ zawiadamia, że na wniosek Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Rudnie ...

                               10.12.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie w oparciu o art. 127 ust. 6 i art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie, ul. Lubartowska 4 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego gminnego ujęcia wody w Milanowie ...

                               29.11.2010 r.  

OSTRZEŻENIE O INTENSYWNYCH OPADACH

Komunikat Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawie ostrzeżenia o intensywnych opadach śniegu ...

                               08.11.2010 r.  

OBWIESZCZENIE STAROSTY PARCZEWSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z zapisami art. 61 §1 i § 4 w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 73 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

                                         zawiadamiam

że w dniu 05.11.2010 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Scalenie gruntów o obszarze 533,75 ha wsi Piechy i części wsi Opole gmina Podedwórze, powiat parczewski, województwo lubelskie”...

                               08.11.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 i art 131 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Krzysztofa Junaka, zam. Jasionka 297, 21- 200 Parczew zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę zbiornika wodnego – staw hodowlany rybny w miejscowości Jasionka gm. Parczew pow. Parczewski na działce nr 1102/1...

                               08.11.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 i art 131 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek pani Joanny Szczuchniak zam. Pieszowola 12, 21-230 Sosnowica zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego, położonego na działce nr 1245 w miejscowości Pieszowola gm. Sosnowica, powiat parczewski...

                               17.09.2010 r.  

Obwieszczenie

Stosownie do art. 38, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.).
Starosta Parczewski informuje, że na wniosek Gminy Sosnowica udzielone zostało pozwolenie na budowę "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zienki Gmina Sosnowica". Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Parczewskiego w terminie 14 dni od dnia jej obwieszcenia.

                               17.09.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Gminnego Zakładu Komunalnego w Jabłoniu zostało wszczęte postępowanie aministracyjne w sprawie /zmiany/ udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych w ilości 1200 m3 /dobę...

                               03.09.2010 r.  

Obwieszczenie
Starosty Parczewskiego

Stosownie do art. 33 ust.l, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r.)...

                               01.09.2010 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XLII/224/2010 i Nr XLII/225/20010 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, Zarząd Powiatu w Parczewie, postanawia sporządzić wykaz dla nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetagowej, położonych w m. Parczewie wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określonych w załączniku do niniejszego ogłoszenia. Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zamieszczając go na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie oraz Urzędzie Miejskim w Parczewie na okres 21 dni tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 22 września 2010 r. oraz informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.parczew.pl. ...

                               01.09.2010 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLII/223/2010 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 3 znajdującego się w budynku gospodarczym położonym w Jabłoniu, stanowiącym własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie, postanawia przeznaczyć do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy, znajdujący się w budynku gospodarczym, położonym w Jabłoniu na działce nr 2150/3, 2154/9 i 2150/1 wykazany w załączniku nr 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz o którym mowa w załączniku nr 1 zamieszczając go na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Parczewie oraz Urzędzie Gminy w Jabłoniu na okres 21 dni tj. od dnia 1 września 2010 r. do dnia 22 września 2010 r. oraz informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się w prasie lokalnej i na stronie internetowej www.parczew.pl ...

                               09.08.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 i art 131 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek LASY PAŃSTWOWE Nadleśnictwo Parczew w Sosnowicy zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego – pomostu pływajacego na wodach Jeziora Obradowskiego w miejscowości Buradów gm. Parczew pow. Parczewski...

                               15.07.2010 r.  

ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiących własność Powiatu Parczewskiego lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku wielorodzinnym ,położonym w mieście Parczewie ul. Szpitalna 1B.

Nieruchomość, na których znajduje się budynek mieszkalny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta przeznaczona jest pod budownictwo mieszkaniowe. Lokale stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie ciążą na nich żadne zobowiązania...

                               31.05.2010 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 i art 131 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Gospodarstwa Rybackiego „POLESIE” sp. z o. o. w Sosnowicy zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla obiektów stawowych: Sosnowica, Białka i Jeziora Białego Sosnowickiego do celów chowu i hodowli ryb niełososiowatych ...

                               24.05.2010 r.  

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali użytkowych
Powiatu Parczewskiego przeznaczonych
do oddania w najem

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXV/115/2000 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 6 listopada 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2001 r. Nr 4, poz. 24 ) Zarząd Powiatu w Parczewie
                                    uchwala , co następuje :
                                                  § 1
Postanawia przeznaczyć do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy , znajdujący się w budynku gospodarczym , położonym w Jabłoniu na działce nr 2150/3, 2154/9 i 2150/1 wykazany w załączniku nr 1. ...


                               24.05.2010 r.  

Ogłoszenie w sprawie wykazu lokali mieszkalnych
i nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XL/210/2010 i uchwałą Nr XL/211/2010 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Parczewskiego, Zarząd Powiatu w Parczewie
                                   uchwala , co następuje:
                                                 § 1
Postanawia sporządzić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku wielorodzinnym położonym w mieście Parczewie ul. Szpitalna 1B oraz nieruchomości, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. ...


                               21.04.2010 r.  

Postanowienie o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu ewidencyjnego Piechy gm. Podedwórze

Na podstawie art. 3 ust.1 i art. 7 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 178 poz. 1749 z późn. zm.), oraz art. 61 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Piechy gmina Podedwórze, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia ...

                               10.02.2010 r.  

Bezpłatne szkolenie ze stosowania
polityk horyzontalnych w POKL

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej prowadzony przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz Fundację Aktywności Obywatelskiej serdecznie zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z cyklu „Akademia Projektowa Europejskiego Funduszu Społecznego” dotyczące realizacji polityk horyzontalnych w projektach z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki...

                               10.02.2010 r.  

Zmiana planu w terminie naboru wniosków
w ramach działania ?Odnowa i rozwój wsi?.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej ogłoszenie terminu naboru wniosków o pomoc w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” objętym PROW 2007-2013 zostaje przesunięte na okres późniejszy.
Ogłoszenie terminu naboru wniosków możliwe będzie po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013...


                               10.02.2010 r.  

Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Szanowni Państwo, jeszcze przez 19 dni trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym, ogłoszonym w ramach dziesiątej edycji Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”. Wnioski w pierwszym etapie konkursu można składać do 22 lutego...

                              01.02.2010 r.  

Ogłoszenie
Powiat Parczewski

ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2010 roku:

1. Sport i rekreacja
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym powiatowych igrzysk sportowo-rekreacyjnych.
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi - 23 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf, wzór sprawozdania.pdf

2. Kultura i promocja powiatu
a) organizacja imprez kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury
b)promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie czasopism społeczno-kulturalnych oraz organizowanie konkursów literackich
Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi – 42 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf, wzór sprawozdania.pdf

3. Pomoc społeczna
a) Działanie Punktu Interwencji Kryzysowej - dofinansowanie zadania       45 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf

Termin składania ofert upływa dnia 05 marca 2010 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.parczew.pl/index_ogloszenia.htm
orazwww.parczew-powiat.bip-gov.pl

                              29.01.2010 r.  

Ogłoszenie

 Polski Klub Infrastruktury Sportowej informuje, że Polski Klub Infrastruktury Sportowej wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki w dniu 23 lutego 2010 roku organizuje Ogólnopolską Konferencję "Piłkarska Polska"...

                               15.12.2009 r.  

II edycja Konkursu Oskary sportowe Gminess 2009


   Po raz drugi organizowany jest Konkurs Oskary Sportowe Gminess, II edycja konkursu rozpoczęła się w styczniu a zakończy się 31 grudnia 2009 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w ciekawym i pasjonującym konkursie gminy, powiaty, szkoły, kluby sportowe, UKS-y, organizacje turystyczne oraz mieszkańców województwa lubelskiego...


                               30.11.2009 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż stanowiącego własność Powiatu Parczewskiego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym ,położonym w mieście Parczewie ul. Szpitalna 1B ...

                               27.10.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

STAROSTA PARCZEWSKI informuje 

że na wniosek Tempo sp. zo.o. ul. Inżynierska 8,20-484 Lublin przystąpiono do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn. Budowa bioelektrowni metanowej o mocy 1,688 MW w Parczewie dz. nr 732, 733, 734 gm. Parczew, woj. lubelskie. ...

                               16.09.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Burmistrza Parczewa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia siecią ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej rzeki Konotopy w km 1+260 w miejscowości Parczew...

16.09.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Burmistrza Parczewa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia siecią ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej podstawowych cieków wodnych...

10.09.2009 r.  

Ogłoszenie Starosty Powiatu Parczewskiego
z dnia 31 sierpnia 2009 roku
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów
do uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
dla Powiatu Parczewskiego

Na podstawie art. 44c ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z póź. zm.) oraz § 10 ust.2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62,poz.560) - informuję działające na terenie Powiatu Parczewskiego organizacji pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego o możliwości zgłaszania kandydatów do uzupełnienia składu o jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnyc ...

03.09.2009 r.  

Oferta pracy na stanowisko urzędnicze

Starostwo Powiatowe w Parczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Powiatowy Rzecznik Konsumentów - na ¼ etatu ...

31.08.2009 r.  

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko urzędnicze Specjalista ds. transportu i dróg w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew wyłoniona została osoba Pana Mirosława Piotra Lamczyka zam. Parczew ...

27.08.2009 r.  

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego
na zbycie lokali mieszkalnych 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust. 1 art. 38 oraz art. 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004r.Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) ,§ 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ze zm. ) oraz Uchwały Nr XXXI/172/2009 i Nr XXXI/173/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia mienia kunomalnego do sprzedaży, Zarząd Powiatu w Parczewie, ogłasza ...

26.08.2009 r.  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. poz.1655 – tekst jednolity z późn.zm.) , Zarząd Powiatu w Parczewie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.360.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę zaciągniętych kredytów wybrano ofertę...

19.08.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Pana Roberta Kosińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu hodowlano-rekreacyjnego...

13.08.2009 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na założenie szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta i gminy Parczew...

29.07.2009 r.  

Ogłoszenie o zamówieniu

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek firmy „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o. Piasek ul. Studzienicka 52 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ze zbiornika chłonnego nadwyżki oczyszczonych wód opadowych...

28.07.2009 r.  

Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.360.000 zł złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę zaciągniętych kredytów...

15.07.2009 r.  

Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że przetarg na Założenie szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej III klasy na obszarze miasta i gminy Parczew wybrano ofertę ...

15.07.2009 r.  

Ogłoszenie

w sprawie przekazania nieodpłatnie rolnikom siana z powierzchni możliwych do wykoszenia przy urządzeniach melioracji podstawowych...

10.07.2009 r.  

Ogłoszenie
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu lokali mieszkalnych i nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami ) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/172/2009 i Nr XXXI/173/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży , Zarząd Powiatu w Parczewie, postanawia sporządzić wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku wielorodzinnym położonym w mieście Parczewie ul. Szpitalna 1A i 1 B oraz nieruchomości , wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Parczewskiego , określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały ...

03.07.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Pana Krzysztofa Szwaja zam ul. 1-Maja, 21-200 Parczew zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu hodowlanego...

01.07.2009 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przedmiotem zamówienia jest założenie szczegółowej geodezyjnej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta i gminy Parczew ...

19.06.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOMBUDEX” ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych przepustów w miejsce istniejących w km 6+670,8; 7+087,8; 7+112,4; 7+380,7 drogi wojewódzkiej na 820 Sosnowica Dwór – Łęczna ...

17.06.2009 r.  

Nabór wniosków w ramach
„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II ”
PFRON

Zapraszamy do składania wniosków w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami PFRON w ramach obszarów B, D i F. Szczegółowe informacje na temat programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej PFRON ...

16.06.2009 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Roboty budowlane

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest wykonanie robót wykończeniowych na rozbudowanym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kalince /Gmina Jabłoń ...

29.05.2009 r.  

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że w przetargu na roboty wykończeniowe budynku Domu Pomocy Społecznej w Kalince wybrano ofertę firmy: Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Laski Bordzialówka Stara 88, 21-542 Leśna Podlaska która otrzymała 100 punktów i przedstawiła ofertę z najniższą ceną ...

11.05.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KOMBUDEX” ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 31 komór drenażowych ...

06.05.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Dyrektora Zakładu Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. Warszawa Zakład w Lublinie działającego z upoważnienia firmy „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o. Piasek ul. Studzienicka 52 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

06.05.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Dyrektora Zakładu Przedsiebiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. Warszawa Zakład w Lublinie działającego z upoważnienia firmy „Karol Kania i Synowie” Sp. z o.o. Piasek ul. Studzienicka 52 zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych ...

30.04.2009 r.  

Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż środka trwałego - wiaty stalowej z betonową niecką wraz z trzema stalowymi zbiornikami na olej opałowy do jej demontażu Obowiązkiem nabywcy jest rozebranie ław fundamentowych i stóp o grubości do 70 cm i rozebranie podłoża z betonu grubości 15 cm oraz uporządkowanie terenu ...

27.04.2009 r.  

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie robót wykończeniowych w dobudowanym budynku Domu Pomocy Społecznej w kalince, Gmina Jabłoń...

21.04.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 ze zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń Wodnych w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie przebudowy budowli i gospodarki wodą zbiornika Mosty...

08.04.2009 r.  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że postępowanie na wykonanie robót wykończeniowych na rozbudowanym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kalince /Gmina Jabłoń zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz.U z dnia 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058)...

06.04.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Urzędu Miejskiego w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia pod dnem rzeki Piwonia...

31.03.2009 r.  

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: "Roboty wykończeniowe na rozbudowanym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kalince, Gm. Jabłoń", wyjaśniamy
W związku z nie określeniem rodzaju farby emulsyjnej w poz. 91, 95, 99, 101, Zamawiający informuje, że wymaga aby tynki w ww pozycjach malowane były farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach pastelowych w dcieniach do indywidualnego określenia z Zamawiającym w momencie wykonywania prac malarskich ...


25.03.2009 r.  

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: "Roboty wykończeniowe na rozbudowanym budynku Domu Pomocy Społecznej w Kalince, Gm. Jabłoń", wyjaśniamy...

24.03.2009 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na dostosowaniu istniejących map zasadniczych w układzie 65 do wymagań układu współrzędnych 2000 dla terenu Powiatu Parczewskiego...

24.03.2009 r.  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowień Publicznych (tekst jednolity Dz.U.2008 Nr 171 poz. 1058). Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że przetarg na "Dostosowanie istniejących analogowych map zasadniczych w układzie "65" do wymagań układu współrzędnych "2000" dla terenu Powiatu Parczewskiego" wybrano ofertę firmy...

19.03.2009 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Parczewie , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1689/10 o pow. 0,0869 ha, objętej KW 11977 , stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego

Nieruchomość niezabudowana położna przy ul. Szpitalnej poza głównym centrum miasta w sąsiedztwie szpitala powiatowego . Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem UZ co oznacza : usługi zdrowia – pod zabudowę obiektów związanych z ochrona zdrowia np. szpitale, przychodnie zdrowia...

19.03.2009 r.  

Informacja o wyniku naboru
na kierownicze stanowisko urzędnicze

Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wyłoniona została osoba Pana Zenona Bednarza zam. Jabłoń
                         uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Zenon Bednarz w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w tym w teście wiedzy i kompetencji oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskał najlepszy wynik. Posiada on predyspozycje, umiejętność i wiedzę pozwalającą na prawidłowe wykonywanie obowiązków Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

                                                  Przewodnicząca komisji
                                                       Marianna Zabielska

19.03.2009 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Edukacja po godzinach realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa dla 160 osób z terenu powiatu parczewskiego...

18.03.2009 r.  

ROZTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Edukacja po godzinach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z PO KL, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw...

13.03.2009 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego jest wykonanie robót wykończeniowych w dobudowanym budynku Domu Pomocy Społecznej w kalince, Gmina Jabłoń...

12.03.2009 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych polegających na dostosowaniu istniejących map zasadniczych w układzie 65 do wymagań układu współrzędnych 2000 dla terenu Powiatu Parczewskiego. ...

12.03.2009 r.  

Wykaz nieruchomości przeznaczonych
do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn zm ) oraz § 14 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/115/2000 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 6 listopada 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 4 poz. 24 z dnia 5 lutego 2001r.) Zarząd Powiatu w Parczewie ...

12.03.2009 r.  

Ogłoszenie

Dot.: zawieszenia biegu terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu „Edukacja po godzinach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z PO KL, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Zgodnie z art. 181 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. tekst jednolity Dz.U 2008 Nr 171 poz. 1058. Prawo zamówień publicznych, w związku z wniesieniem protestu po upływie terminu do składania ofert Zamawiający informuje, że z dniem 12 marca 2009r. zawieszeniu ulega bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.


09.03.2009 r.  

Starosta Parczewski zaprasza

do składania ofert w postępowaniu na wybór jednostki do świadczenia na terenie Powiatu Parczewskiego usług usuwania pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania i parkowania na parkingu strzeżonym ...

05.03.2009 r.  

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że przetarg na organizację i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu "Edukacja po godzinach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw złożone dwie oferty...

02.03.2009 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek „WMK” Sp z o.o. Dębowa Kłoda 108, 21-211 Dębowa Kłoda zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

26.02.2009 r.  

ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
odwołuje ogłoszony na dzień 27 lutego 2009r.

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Parczewie , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1689/10 o pow. 0,0869 ha , objęta KW 11977, stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego

Przyczyną odwołania przetargu jest obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi polegającymi na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1689/10 przez urządzony dojazd od ulicy Kościelnej oraz dostępu do tras kablowych w pasach o szerokości 2 m wzdłuż kabli SN, nn. na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1689/6 , które nie zostało podane w ogłoszeniu o przetargu .

Wpłacone wadium przez zainteresowanych nabyciem przedmiotowej nieruchomości podlega zwrotowi niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu ...

13.02.2009 r.  

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko Geodeta Powiatowy

Starostwo Powiatowe w Parczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Geodety Powiatowego – Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - na pełny etat ...

12.02.2009 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Edukacja po godzinach- moduł szkoleniowy

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Edukacja po godzinach (zwanego dalej projektem) realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa dla 160 osób z terenu powiatu parczewskiego. Szkolenia są prowadzone w formie kursów doskonalących, w zakresach tematycznych z których każdy stanowi odrębny moduł...

30.01.2009 r.  

Stypendia artystyczne rozdane

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że Zarząd Powiatu Parczewskiego w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2009 roku przyznał stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na 2009 rok. Stypendia uzyskało 11uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu parczewskiego...

22.01.2009 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w mieście Parczewie , oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1689/10 o pow. 0,0869 ha, objętej KW 11977 , stanowiącej własność Powiatu Parczewskiego

Nieruchomość niezabudowana położna przy ul. Szpitalnej poza głównym centrum miasta w sąsiedztwie szpitala powiatowego . Według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Parczewa nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem UZ co oznacza : usługi zdrowia – pod zabudowę obiektów związanych z ochrona zdrowia np. szpitale, przychodnie zdrowia...

13.01.2009 r.  

Ogłoszenie
Powiat Parczewski

ogłasza konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowanych w 2009 roku:

1. Sport i rekreacja
a) realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży szkolnej
b) realizacja zadań w zakresie popularyzacji sportu i rekreacji poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w tym powiatowych igrzysk sportowo-rekreacyjnych Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi - 30 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf, wzór sprawozdania.pdf

2. Kultura i promocja powiatu
a) organizacja imprez kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury
b) promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie czasopism społeczno-kulturalnych oraz organizowanie konkursów literackich Kwota na wsparcie realizacji zadań wynosi - 50 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf, wzór sprawozdania.pdf

3. Pomoc społeczna
a) Działanie Punktu Interwencji Kryzysowej - dofinansowanie zadania – 15 000 zł ...
Załączniki: wzór oferty.pdf


Termin składania ofert upływa dnia 13 luty 2009 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.parczew.pl/index_ogloszenia.htm oraz
www.parczew-powiat.bip-gov.pl

12.01.2009 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem ogłoszenia o udzieleniu zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Sosnowica...

29.12.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę obiektu mostowego na Kanale Wieprz-Krzna ...

03.12.2008 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysu na remont zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie"...

03.12.2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze Gminy Sosnowica...

01.12.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek P.P.U.H. „DENPOL” Janusz Deneka Kolano, 21-205 Jabłoń zostało wszczęte postępowanie w sprawie ...

01.12.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek P.P.U.H. „DENPOL” Janusz Deneka Kolano, 21-205 Jabłoń zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych z płukania odżelaziacza....

18.11.2008 r.  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Starostwo Powiatowe w Parczewie informuję, że postępowanie na wykonanie prac elektrycznych i sanitarnych w Domu Pomocy Społecznej w Kalince /Gmina Jabłoń zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie
Na podstawie art.93 ust .pkt. 1 nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie nieograniczonym na wykonanie prac zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

27.11.2008 r.  

ROś.IV- 6223/31/08-3                            

 OBWIESZCZENIE 

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek „Karol Kania i Synowie” Sp z o.o. działającego przy pomocy pełnomocnika Pna Rup Bogusława zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Wytwórni Podłoża z Grzybnią Pieczarki w miejscowości Żmiarki. - wykonanie urządzeń wodnych – zbiorników retencyjno chłonnych.  Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska /pok. nr 38/ udostępnia zainteresowanym stronom do wglądu dokumentację dotyczącą przedmiotowego wniosku Wnioski i uwagi można składać w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r. na podany adres: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24 21– 200 Parczew

28.11.2008 r.  

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowego w Parczewie informuje, że zgodnie z „Regulaminem określającym zasady i tryb przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej ustanawianych przez Radę Powiatu w Parczewie” z dnia 22 lutego 2008 roku, można składać wnioski o stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej. Obowiązujący termin składania wniosków na 2009 rok – 15 grudzień 2008 rok. Wnioski można składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Parczewie pokój nr 2 bądź przesłać na adres: Starostwo Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24. Informacje na temat „Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej” znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiat.parczew.pl a dokumenty do pobrania: regulamin, wniosek o stypendium, sprawozdanie z realizacji programu stypendium znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiatparczew.bip.lublin.pl /Prawo miejscowe: Uchwały Rady Powiatu z 2008, Uchwała Rady Powiatu z 22 lutego 2008 r. numer dokumentu: XVI/94/2008 jako załączniki/. Informacje można też uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie tel. 083 355 16 51 lub 083 355 15 90.

Ogłoszenia                                     18.11.2008 r.  

Protokół prac komisji przetargowej

W dniu 14 Listopada 2008 roku komisja przetargowa dokonała oceny ofert złożonych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wykonanie i opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysu na remont zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie. Komisja stwierdziła, że wszystkie złożone oferty były poprawne pod względem formalnym. Żadna z ofert nie została odrzucona bądź wykluczona z postępowania...

17.11.2008 r.  

Ogłoszenie
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego
przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami ) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/124/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie przeznaczenia mienia komunalnego do sprzedaży , Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...

21.10.2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysu na remont zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie....

21.10.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Gospodarstwa Rybackiego Sp. z o.o. w Siemieniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie....

21.10.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Mieczysław Piotrkowski w Milanowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie...

16.10.2008 r.  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. ł ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że postępowanie na opracowanie dokumentacji i kosztorysu na remont zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Uzasadnienie

Do postępowania na opracowanie dokumentacji i kosztorysu na remont zabytkowego zespołu dworsko-ogrodowego w Milanowie nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu a więc postępowanie jest prawnie bezskuteczne.

29.09.2008 r.  

Szanowni Beneficjenci
krajowych i regionalnych programów operacyjnych!

W celu zapewnienia zgodności sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz spełniania wymagań określanych przez Komisję Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało dokument pt. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych"...

11.09.2008 r.  

STAROSTA PARCZEWSKI
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej
w Nowym Orzechowie

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Orzechowie gm. Sosnowica oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37/1 o pow. 0,44 ha, objętej KW 37088 , stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA...

28.08.2008 r.  

Informacja Starosty Parczewskiego
o potrzebie sprawdzenia zgodności ksiąg wieczystych
z rzeczywistym stanem prawnym

Działając na podstawie art.6 ust.1,2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz.1365)i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji niezbędnych do ustalenia zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym (Dz.U. z 2007 r. Nr 241, poz.1770), Starosta Parczewski podaje zakres informacji niezbędnych do ustalenia przez mieszkańców Powiatu Parczewskiego zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości....

26.08.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z  art. 127 ust. 6  ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie ...

21.08.2008 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę zaciągniętych kredytów ipożyczek...

21.08.2008 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest opracowanie numerycznej mapy zasadniczej Gminy Siemień, Powiat Parczewski, woj. lubelskie na obszarze 3300 ha : na podstawie istniejącej mapy analogowej z analizą operatorów technicznych w skali 1:1000...

19.08.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Eko-Lab Zakład Inżynieri Środowiska działającego z upoważnienia firmy Uprawa Pieczarek „MYSZKOWIEC” w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu wód opadowych ...

01.08.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Eko-Lab Zakład Inżynieri Środowiska działającego z upoważnienia firmy Uprawa Pieczarek „MYSZKOWIEC” w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia i pobór wód podziemnych na terenie zakładu ul Polna 73 w Parczewie. ...

01.08.2008 r.  

Zawiadomienie

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że przetarg na opracowanie zasadniczej mapy numerycznej Gminy Siemień wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych „PRYZMAT” Ul. Modlińska 310/312 03-152 Warszawa, która otrzymała 100 pkt i przedstawiła ofertę z najniższą ceną. W przetargu na opracowanie zasadniczej mapy numerycznej Gminy Siemień oferty złożyły niżej wymienione firmy, które uzyskały odpowiednio liczbę punktów ...

30.07.2008 r.  

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Lejnie gm. Sosnowica

Starosta Parczewski ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Lejnie gm. Sosnowica oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2019/3 o pow. 0,6437 ha, objętej KW 38425 stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA...

29.07.2008 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Obsługa Bankowa Budżetu Powiatu Parczewskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Obsługę Bankową Budżetu Powiatu Parczewskiego...

28.07.2008 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody wodociągu wiejskiego Tyśmienica poprzez rów melioracyjny do rzeki Tyśmienica....

22.07.2008 r.  

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne / Dz. U. nr 239, poz. 2019 j.t../ Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2008 roku na wniosek LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie linii kabla średniego napięcia pod Doprowadzalnikiem III-Tyśmienica w km 0+610 w Siemieniu...

21.07.2008 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Poleskiego Parku Narodowego zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci stałego progu – przetamowania na rzece Mietiułka w km 7+250....

18.07.2008 r.  

Ogłoszenie
- dotyczy udzielenia wyjaśnień do SIWZ
na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej
Gminy Siemień

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej gm. Siemień uprzejmie informuję, że zamawiający w pkt. 7 ppkt. 1.4. określił aby załączyć wykaz przynajmniej dwóch usług na obszar nie mniejszy niż 3000 ha każda. Zamawiającemu chodzi o możliwości i doświadczenie przy opracowaniu dużych obiektów, a nie poszczególnych obrębów ewidencyjnych.

       GEODETA POWIATOWY
         Antoni Chmielewski


17.07.2008 r.  

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę bankową budżetu Powiatu Parczewskiego, postępowanie o udzielenie zamówienia AZ.VII.3431 /4/08

Działając na podstawie art.92 art 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Tj. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 zawiadamiam że: Za najkorzystniejszą uznana została oferta banku Spółdzielczego w Parczewie 21-200 Parczew ul. Kościelna 27. Powodem dokonania wyboru tego banku była najkorzystniejsza cena oferty.


17.07.2008 r.  

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, postępowanie o udzielenie zamówienia.

Działając na podstawie art.92 art. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. Tj. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 zawiadamiam, że Zarząd Powiatu Parczewskiego uznał za najkorzystniejszą ofertę Banku Ochrony Środowiska w Lublinie, Ul. Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin


14.07.2008 r.  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

                                     Starosta Parczewski

zawiadamia, że w dniu 08.07.2008r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej we wsi Żminne (znak: AZ.VII.7331-1/08) lokalizowanej w obrębie: Żminne, jednostka: Siemień na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami
...

10.07.2008 r.  

Ogłoszenie Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie
o sprzedaży środków transportowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Parczewie ul. Wojska Polskiego 21 informuje o sprzedaży środków transportowych...

09.07.2008 r.  

Ogłoszenie
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do oddania w najem

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm ) oraz § 14 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/115/2000 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 6 listopada 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 4 poz. 24 z dnia 5 lutego 2001r.) Zarząd Powiatu w Parczewie ...

08.07.2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej
Gminy Siemień

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie numerycznej mapy zasadniczej Gminy Siemień, Powiat Parczewski, woj. lubelskie na obszarze 3300 ha; na podstawie istniejącej mapy analogowej z analizą operatorów technicznych w skali 1:1000...

07.07.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Tyśmienicy ...

07.07.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 t.j./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - pobór wód podziemnych z ujęcia rezerwowego STADION ul. Aleje Jana Pawła II w Parczewie. ...

03.07.2008 r.  

Ogłoszenie
Udzielenie kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu JST
oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie o zamówieniu Powiatu Parczewskiego którego
przedmiotem jest usługa polegająca na:
UDZIELENIU KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ SPŁATĘ ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
...

02.07.2008 r.  

Ogłoszenie
Obsługa bankowa budżetu Powiatu Parczewskiego

Ogłoszeniu o zamowieniu którego przedmiotem jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Powiatu Parczewskiego przez okres 36 miesięcy...


30.06.2008 r.  

Ogłoszenie

Starosta Powiatu Parczewskiego po rozpatrzeniu wniosku doraźnej komisji rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 10/08 Starosty Parczewskiego z dnia 2 czerwca 2008 r. w celu przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowisko urzędnicze - Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - unieważnia postępowanie konkursowe na w/w stanowisko.

16.06.2008 r.  

Ogłoszenie
ZARZĄDU POWIATU W PARCZEWIE

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm ) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/114/2008 i Nr XX/115/2008 z dnia 28 maja 2008r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala , co następuje ...

16.06.2008 r.  

DECYZJA

Na podstawie art.20 ust.1 i 2, art.22 ust.1, art.24 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.Nr 30,poz.163 z póżn.zm.) oraz art. 104 KPA

                                        zatwierdzam:

projekt operatu opisowo – kartograficznego założenia ewidencji budynków i modernizacji ewidencji gruntów obrębu Brudno ,jednostki ewidencyjnej Parczew, powiatu parczewskiego,województwa lubelskiego o powierzchni 240,7593 ha sporządzony przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białej Podlaskiej Rejonowy Oddział w Parczewie.
...

09.06.2008 r.  

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego
na zbycie lokali mieszkalnych położonych
w Sosnowicy gm. Sosnowica

ZARZĄD POWIATU W PARCZEWIE
o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym ,położonym w Sosnowicy ul. Wojska Polskiego 2A , na działce ewidencyjnej nr 368/7 o pow. 2600 m2, objętej księgą wieczystą nr 33371 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego we Włodawie ...

09.06.2008 r.  

STAROSTA PARCZEWSKI
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Orzechowie gm. Sosnowica oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 37/1 o pow. 0,44 ha, objętej KW 37088 , stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA...

05.06.2008 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Ubezpieczenie mienia Powiatu Parczewskiego

Ubezpieczenie mienia Powiatu Parczewskiego od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie komunikacyjne (OC, NNW, AC)...

05.06.2008 r.  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
do oznaczenia pojazdów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczenia pojazdów, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.) oraz odbiur tablic rejestracyjnych złomowanych. Szczegółowy zakres ilościowy podano w SIWZ....

02.06.2008 r.  

OGŁOSZENIE
STAROSTY PARCZEWSKIEGO
 
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych
Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr.261 poz.2603 z późn.zm) Starosta Parczewski

OGŁASZA CO NASTĘPUJE:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do zbycia lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wielorodzinnym położonym w Lejnie gm. Sosnowica, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2019/4 o powierzchni 0,3226 ha . Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 38425 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włodawie
...

02.06.2008 r.  

OGŁOSZENIE
STAROSTY PARCZEWSKIEGO

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości
Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr.261 poz.2603 z późn.zm) Starosta Parczewski

OGŁASZA CO NASTĘPUJE:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu nieruchomość niezabudowana położona w Lejnie gm. Sosnowica, oznaczona w ewidencji gruntów nr 2019/3 o powierzchni 0,6437 ha . Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 38425 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włodawie
...

02.06.2008 r.  

Ogłoszenie o nabrze na wolne stanowisko pracy Przewodniczącego Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Starosta Powiatu Parczewskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Parczewie...

28.05.2008 r.  

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

Starosta Parczewski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.04.2008r. (data wpływu 05.05.2008r.) uzupełnionego dnia 20.05.2008r. (data wpływu 21.05.2008r.) Wójta Gminy Siemień, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej we wsi Żminne.
...

28.05.2008 r.  

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko
dyrektora Technikum Nr 2 w Jabłoniu

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze na kandydata na stanowisko dyrektora Technikum Nr 2 w Jabłoniu. ...

26.05.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Wójta Gminy Sosnowica zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę dolnego odcinka rowu PA odbierającego ścieki z oczyszczalni scieków w Zienkach...

20.05.2008 r.  

HARMONOGRAM

I Powiatowych Igrzysk Sportowo- Rekreacyjnych LZS w Dębowej Kłodzie 29.06.2008 r...

20.05.2008 r.  

Ogłoszenie - zaproszenie do składania ofert
- usuwanie pojazdów z drogi oraz ich przemieszczanie i parkowanie na parkingu strzeżonym

Starosta Parczewski działając na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór jednostki do świadczenia na terenie Powiatu Parczewskiego usług usuwania pojazdów z drogi oraz ich przemieszczania i parkowania na parkingu strzeżonym. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę o z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami). ...

20.05.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zakładu Przetwórstwa Ziemniaczanego „B.E.S.T.” E. Barycki – B. Barycki Sp. j. w Przewłoce zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego ...

15.05.2008 r.  

Ogłoszenie w sprawie
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
wykazu lokali mieszkalnych Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami ) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/104/2008 z dnia 18 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Parczewskiego znajdujących się w budynku wielorodzinnym położonym w Parczewie ul. Szpitalna 2 , Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje ...

15.05.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z powierzchni mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1609L w km 4+976 w Koczergach ...

13.05.2008 r.  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Starostwo Powiatowe w Parczewie uprzejmie informuje,że w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych wybrano do realizacji ofertę Firmy TABAL ...

09.05.2008 r.  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektor
ds. integracji europejskiej i funduszy pomocowych
w Powiatowym Biurze Integracji Europejskiej,
Funduszy Pomocowych i Promocji

Starosta Parczewski w dniu 9 maja 2008 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. integracji europejskiej i funduszy pomocowych w Powiatowym Biurze Integracji Europejskiej, Funduszy Pomocowych i Promocji ...

06.05.2008 r.  

Zawiadomienie o wyborze oferty

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia powiatowego wybrano ofertę Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Lublinie...

05.05.2008 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego ...

30.04.2008 r.  

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji
w Wydziale Architektury, Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Starosta Parczewski w dniu 30 kwietnia 2008 r. ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych ...

30.04.2008 r.  

Ogłoszenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Wójta Gminy Sosnowica zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na zrzut oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Zienki do rowu otwartego i wód rzeki Piwonii....

29.04.2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych
do oznaczania pojazdów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów, których jakość będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.) oraz odbiór tablic rejestracyjnych złomowanych. Szczegółowy zakres ilosciowy podano w SIWZ....

22.04.2008 r.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ubezpieczenie mienia Powiatu Parczewskiego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC) ...

15.04.2008 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr.261 poz.2603 z późn.zm) Starosta Parczewski ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu nieruchomość niezabudowana położona w Nowym Orzechowie gm. Sosnowica, oznaczona w ewidencji gruntów nr 37/1 o powierzchni 0,44 ha . Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 37088 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włodawie.
...

15.04.2008 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr.261 poz.2603 z późn.zm) Starosta Parczewski ogłasza, co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowana położona w Nowym Orzechowie gm. Sosnowica, oznaczona w ewidencji gruntów nr 37/2 o powierzchni 0,2046 ha . Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej Nr 37088 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Włodawie.
...

10.04.2008 r.  

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych Powiatu Parczewskiego przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 4 pkt 9 oraz art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz.U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami ) w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/167/01 z dnia 30 października 2001r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielorodzinnym położonym w Sosnowicy stanowiącym własność Powiatu Parczewskiego Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala ...

14.03.2008 r.  

Obwieszczenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego...

14.03.2008 r.  

Ogłoszenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r. nr 239 , poz. 2019 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Zarządu Powiatu w Parczewie zostało wszczęte postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy mostu na rzece Piwonia w ciągu drogi powiatowej nr 1609L (Glinny Stok – Brudno) w miejscowości Koczergi...

14.02.2008 r.  

Ogłoszenie

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ art. 61 § 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminny Sosnowica pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód...

14.02.2008 r.  

Ogłoszenie

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ogłasza nabór na stanowisko ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wybranych grup społecznych oraz środków PFRON ...

08.02.2008 r.  

O B W I E S Z C Z E N I E

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Budownictwa Technicznego Have Spółka z o.o. w Legnicy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią światłowodową relacji Białystok – Biała Podlaska – Lublin ...

30.01.2008 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej
z terminem realizacji do 31.12.2008 r.

na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), oraz Uchwały Rady Powiatu w Parczewie Nr XIII/80/2007 w sprawie Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008: ogłasza zadanie w sferze sportu i rekreacji, na realizację którego mogą być przyznane dotacje z Budżetu Powiatu Parczewskiego organizacjom pozarządowym, jednostkom kościelnym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 i jednocześnie zaprasza do składania ofert ...

30.01.2008 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego
w dziedzinie sportu i kultury fizycznej
dzieci i młodzieży szkolnej
z terminem realizacji do 31.12.2008 r.

na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), oraz Uchwały Rady Powiatu w Parczewie Nr IV/24/2007 w sprawie Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008: ogłasza zadanie w sferze sportu i rekreacji, na realizację którego mogą być przyznane dotacje z Budżetu Powiatu Parczewskiego organizacjom pozarządowym, jednostkom kościelnym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 i jednocześnie zaprasza do składania ofert...

30.01.2008 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego
w dziedzinie promocji powiatu
z terminem realizacji do 31.12.2008r.

na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), oraz Uchwały Rady Powiatu w Parczewie Nr XIII/80/2007 w sprawie Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2008: ogłasza zadanie w sferze promocji powiatu, na realizację którego mogą być przyznane dotacje z Budżetu Powiatu Parczewskiego organizacjom pozarządowym, jednostkom kościelnym, stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 i jednocześnie zaprasza do składania ofert...

30.01.2008 r.  

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego
w dziedzinie pomocy społecznej
z terminem realizacji do 31.12.2008r.

na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593) ogłasza zadanie w sferze pomocy społecznej, na realizację którego może być przyznana dotacja z Budżetu Powiatu Parczewskiego organizacjom pozarządowym, jednostkom kościelnym i stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 i jednocześnie zaprasza do składania ofert....

21.12.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza w dniu 21.12.2007r. informację w o wyniku ogłoszenia na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ...

05.12.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza w dniu 05.12.2007 r. konkurs na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ...

27.11.2007 r.  

OBWIESZCZENIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 r.Nr 239 poz. 2019 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Tadeusza Izdebskiego zam. Parczew, ul Kolejowa 150. Wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych na obiekcie: zbiornik retencyjny — staw wodny hodowlany ...

27.11.2007 r.  

OBWIESZCZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Sosnowicy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód....

29.10.2007 r.  

OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego na: Przebudowę drogi Nr 1569L; Uhnin - Białka - Jedlanka Podl. - dr.pow. 1566L km 0+034 - 6+681 i drogi Nr 1613L; Przewłoka - Dębowa Kłoda km 0+003 - 5+732 ...

09.10.2007 r.  

Zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Na opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego na: Przebudowę drogi Nr 1569L; Uhnin – Białka - Jedlanka Podl. - dr. pow. 1566L km 0+034 – 6+681 i drogi Nr 1613L; Przewłoka - Dębowa Kłoda km 0+003 – 5+732....

09.10.2007 r.  
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. Szpitalnej ...

02.10.2007r.  

OGŁOSZENIE
o zmówieniu - usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlano-wykonawczego na: Przebudowę drogi Nr 1569L; Uhnin - Białka - Jedlanka Podl. - dr.pow. 1566L km 0+034 - 6+681 i drogi Nr 1613L; Przewłoka - Dębowa Kłoda km 0+003 - 5+732  ...

02.10.2007r.  

O G Ł O S Z E N I E
o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 ze zmianami), Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie publikuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w przetargu nieograniczonym na remont budynku SPZOZ w Parczewie przy ul. Szpitalnej...

21.09.2007r.  

Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego

Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek inwestora Telekomunikacja Polskiej S.A. Region Wschodni Pionu Sieci Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe sieci telekomunikacyjnej z przyłączami do budynków w miejscowościach Kalinka, Kolonia Kolano, Kolano, Holendernia gm. Jabłoń ...

10.09.2007 r.  
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont budynku SP ZOZ w Parczewie przy ul. Szpitalnej ...

27.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Starosty Powiatu Parczewskiego z dnia 8 sierpnia 2007 roku w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Parczewskiego ...

27.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Przedmiot zamówienia: „Rozbudowa Budynku Mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej w Kalince” ...

22.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Parczewie informuje , że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 ,tel. 083-355-15-91 wywieszono na okres od 16 sierpnia 2007r. do 5 września 2007r. wykaz nieruchomości Powiatu Parczewskiego przeznaczonej do sprzedaży , położonej w m. Parczewie , na której znajduje się stacja transformatorowa ...

22.08.2007 r.  

Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego

Starostwo Powiatowe w Parczewie zawiadamia, że na wniosek inwestora Telekomunikacja Polskiej S.A. Region Wschodni Pionu Sieci Lublin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę kabla świałwodowego relacji Jabłoń/SA1 - RudnoBPD/SA1 z odgałęzieniem do masztu Orange BSC Parczew Dawidy ...

10.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniemk na sfinansowanie planowanego deficytu Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów ...

02.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewieinformuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Spółce „GASTRO-HAND” Tałęda sp. j pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód....

02.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia firmie „B.E.S.T.” Zakład Przetwórstwa Ziemniaczanego E. Barycki-B. Barycki Sp.j. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód....

02.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jabłoń pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód....

02.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Telekomunikacji Polskiej S.A Region Wschodni Pion Sieci w Lublinie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód....

0.08.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Parczewskiego w dziedzinie promocji, oświaty i kultury z terminem realizacji do 9.09.2007r. ...

24.07.2007 r.  
Zawiadomiene o wyborze oferty

Starostwo Powiatowe w Parczewie uprzejmie informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego-podmiot zamówienia udzielenie długoterminowego kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów wybrało do realizacji ofertę ...

05.07.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje o ogłoszeniu zamówienia na udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów ...

31.05.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje o wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie...

29.05.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje o wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze: Specjalista ZUD w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ...

23.05.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko urzędnicze: Specjalista ZUD w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ...

11.05.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Z okazji 60 lecia ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PARCZEWIE odbędzie się II ZJAZD ABSOLWENTÓW TECHNIKUM I ZSZ Zapraszamy absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 1950 – 2000. Zjazd odbędzie się w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2007 roku w budynku szkoły przy ul. Wojska Polskiego 1 w Parczewie.

Więcej informacji na stronie internetowej
http://www.ckupar.terramail.pl
lub pod adreseme-mail:
jerry.chz@vp.pl


08.05.2007 r.  
OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza w dniu 08.05.2007 r konkurs na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ...

08.05.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Informacja o unieważnieniu naboru na stanowisko Specjalisty ds. Rewizji finansowej i gospodarczej w Wydziale Budżetu i Finansów.

Informacja Starosty Parczewskiego w sprawie unieważnienia naboru na stanowisko Specjalisty ds. Rewizji Finansowej i gospodarczej Informuje, że w związku z brakiem środków finansowych w budżecie na rok 2007, unieważniam postępowanie w sprawie naboru na stanowisko Specjalisty ds. Rewizji finansowej i gospodarczej. Wszystkim osobom, które wzięły udział w postępowaniu serdecznie dziękuję za złożenie ofert. Oferty zostaną odesłane na wskazane w dokumentach adresy domowe.

27.04.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego Urzędu Gminy w Dębowej Kłodzie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego poboru wód podziemnych z ujęcia wody w miejscowości Żmiarki. ...

25.04.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ informuje, że na wniosek Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego gospodarki wodnej Węzła Wodnego Siemień. ...

23.04.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Parczew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie Parczewa. ...

20.04.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Parczewie zgodnie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne /Dz. U. z 2005 roku nr 239, poz. 2019 z późn. zm./ informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia Gminie Parczew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na terenie Parczewa...

16.04.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Parczewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista ZUD w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ...

02.04.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalista ds. Rewizji finansowej i gospodarczej w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwo Powiatowe w Parczewie ...

28.03.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza w dniu 28.03.2007r. konkurs na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie ...

15.03.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie pomocy społecznej z terminem realizacji do 31.12.2007 r. ...

15.03.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie sportu i kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z terminem realizacji do 31.12.2007 r. ...

15.03.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie sportu i kultury fizycznej z terminem realizacji do 31.12.2007 r. ...

15.03.2007 r.  

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Parczewskiego w dziedzinie oświaty i kultury z terminem realizacji do 31.12.2007 r. ...

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.