Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia Parczewska



CZYTAJ ON-LINE >>







e-podróżnik


                  
Funkcje nadzorcze pomiędzy Starostą a Wicestarostą 



   Na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Parczewie stanowiącym załącznik do uchwały XXX/145/2012 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Parczewie zmienionego uchwałą Nr XXXV/172/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Parczewie Powiatowego w Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się wewnętrzny zakres funkcji nadzorczych pomiędzy Starostą a Wicestarostą w ramach wewnętrznego podziału zadań.
§ 2 1. Starosta sprawuje nadzór nad merytoryczną pracą i podlegają mu bezpośrednio:
1) Wydział Organizacyjno – Prawny,
2) Wydział Budżetu i Finansów,
3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
4) Wydział Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
5) Wydział Zarządzania Siecią Internetu Szerokopasmowego,
6) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
7) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
8) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
9) Stanowisko ds. Kontroli.

2. Starosta sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:
1) Powiatowym Urzędem Pracy w Parczewie,
2) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Parczewie,
3) Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Parczewie,
4) Domem Pomocy Społecznej w Kalince,
5) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

§ 3 1. Wicestarosta sprawuje nadzór nad merytoryczną pracą:
1) Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych,
2) Wydziału Rolnictwa , Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
3) Wydziału Komunikacji.

2. Wicestarosta sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:
1) I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie
2) Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie,
3) Zespołem Szkół Ponadgimnazajlnych w Milanowie,
4) Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Parczewie,
5) Powiatową Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury w Parczewie,
6) Zarządem Dróg Powiatowych w Parczewie

§ 4 Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Parczewie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5 Traci moc uchwała Nr 77/287/2012 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu funkcji nadzorczych pomiędzy Starostą a Wicestarostą.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Staroście Parczewskiemu.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Diagram przedstawiający funkcje nadzorcze pomiędzy
Starostą a Wicestarostą





































































































































Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
























 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.